ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริบาลทางเภสัชกรรมในทีมสหสาขาวิชาชีพในหอผู้ป่วยเด็กที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริบาลทางเภสัชกรรมในทีมสหสาขาวิชาชีพในหอผู้ป่วยเด็กที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
นักวิจัย : โสภิตา กีรติอุไร
คำค้น : PHARMACEUTICAL CARE , PEDIATRIC , MULTIDISCIPLINARY TEAM
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082546001589
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพสำหรับผู้ป่วยเด็ก โดยทำการศึกษาในหอผู้ป่วยเด็กเล็กโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 ถึง 30 มกราคม 2547ประชากรตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ป่วยในรับใหม่ ณ หอผู้ป่วยเด็กเล็ก การดำเนินงานบริบาลทางเภสัชกรรมตามรูปแบบที่กำหนดประกอบด้วย การติดตามการใช้ยาโดยการค้นหา แก้ไขหรือป้องกันปัญหาจากการใช้ยา บริการสืบค้นข้อมูลด้านยา การให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ผลการยอมรับจากแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและผู้ดูแลผู้ป่วย เวลาที่เภสัชกรใช้ในแต่ละขั้นตอนในการบริบาลทางเภสัชกรรม รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องต่อรูปแบบการดำเนินงานบริบาลทางเภสัชกรรม ผลการวิจัยพบว่าในช่วงเวลาที่ศึกษา เภสัชกรสามารถให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยเด็ก 119 ราย โดยสามารถค้นหาปัญหาจากการใช้ยาตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งหมด173 ปัญหา ในผู้ป่วย 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.3 ของผู้ป่วยที่ได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรม ปัญหาจากการใช้ยาที่พบโดยเฉลี่ยเท่ากับ 2.58 ปัญหาต่อผู้ป่วย 1 รายปัญหาจากการใช้ยาที่พบได้บ่อยคือ ความคลาดเคลื่อนทางยาจำนวน 39 ปัญหา (ร้อยละ22.54) การได้รับขนาดยาที่สูงเกินไป 29 ปัญหา (ร้อยละ 16.76) การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา 27 ปัญหา (ร้อยละ 15.61) และการได้รับขนาดยาที่ต่ำเกินไป 25 ปัญหา(ร้อยละ 14.45) ตามลำดับ เภสัชกรให้ข้อเสนอแนะทั้งหมด 205 ครั้ง จำนวนข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับปัญหาจากการใช้ยา 134 ครั้ง ในจำนวนนี้เป็นการให้ข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนขนาดยามากที่สุด อัตราการยอมรับข้อเสนอแนะจากทีมสหสาขาวิชาชีพพบว่าเห็นด้วยทั้งหมดร้อยละ 85.82 เห็นด้วยบางส่วนร้อยละ 2.99 และไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะร้อยละ 11.19 เวลาที่เภสัชกรใช้ในการดำเนินงานบริบาลทางเภสัชกรรมมีค่าเฉลี่ยประมาณ 40.9 นาทีต่อผู้ป่วย 1 ราย เมื่อนำมาคำนวณหาความต้องการกำลังคนเภสัชกรในการดำเนินงานบริบาลทางเภสัชกรรมในหอผู้ป่วยเด็กเล็กมีค่าเท่ากับ 0.83 คนส่วนผลสำรวจความคิดเห็นของแพทย์ 10 ราย พยาบาล 16 ราย และเภสัชกร 2 ราย เกี่ยวกับบทบาทของเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัชกรรม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเห็นด้วยกับบทบาทของเภสัชกรที่มีต่อการติดตามความคลาดเคลื่อนในกระบวนการใช้ยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา และการจัดทำแบบบันทึกการใช้ยาของผู้ป่วยในส่วนของความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการดำเนินงานของเภสัชกรในทีมพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 82.14 เห็นว่ารูปแบบการดำเนินงานตามโครงการนี้มีความเหมาะสม และควรมีการดำเนินงานตามโครงการนี้ต่อไป

บรรณานุกรม :
โสภิตา กีรติอุไร . (2546). การบริบาลทางเภสัชกรรมในทีมสหสาขาวิชาชีพในหอผู้ป่วยเด็กที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
โสภิตา กีรติอุไร . 2546. "การบริบาลทางเภสัชกรรมในทีมสหสาขาวิชาชีพในหอผู้ป่วยเด็กที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
โสภิตา กีรติอุไร . "การบริบาลทางเภสัชกรรมในทีมสหสาขาวิชาชีพในหอผู้ป่วยเด็กที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
โสภิตา กีรติอุไร . การบริบาลทางเภสัชกรรมในทีมสหสาขาวิชาชีพในหอผู้ป่วยเด็กที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.