ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการเผชิญความเครียดในมารดาของเด็กออทิสติก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการเผชิญความเครียดในมารดาของเด็กออทิสติก
นักวิจัย : ศิราณี มหามาตย์
คำค้น : AUTISTIC , COPING BEHAVIOR , MOTHERS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082546001552
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของมารดาเด็กออทิสติก 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของมารดาเด็กออทิสติกที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนและบุตรที่มีอายุแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาของเด็กออทิสติก อายุ 1-19 ปีซึ่งพาบุตรเข้ารับการส่งเสริมพัฒนาการที่มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จำนวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของมารดาเด็กออทิสติกที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้คือ การทดสอบความแตกต่างของสัดส่วนด้วยไคสแควร์ (Chi-Square test of homogeneity ofProportion) ผลการวิจัยพบว่า : 1. มารดาเด็กออทิสติกใช้พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบมุ่งจัดการกับปัญหาและแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม ไม่ใช้พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบหลีกหนี 2. มารดาที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเผชิญความเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. มารดาที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. มารดาที่มีรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรมการเผชิญความเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5. มารดาที่มีบุตรอายุต่างกันมีพฤติกรรมการเผชิญความเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บรรณานุกรม :
ศิราณี มหามาตย์ . (2546). พฤติกรรมการเผชิญความเครียดในมารดาของเด็กออทิสติก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศิราณี มหามาตย์ . 2546. "พฤติกรรมการเผชิญความเครียดในมารดาของเด็กออทิสติก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศิราณี มหามาตย์ . "พฤติกรรมการเผชิญความเครียดในมารดาของเด็กออทิสติก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
ศิราณี มหามาตย์ . พฤติกรรมการเผชิญความเครียดในมารดาของเด็กออทิสติก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.