ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบาดเจ็บเนื่องจากกรดเปอร์ออกซิแอซีติกของ Salmonella spp. ซึ่งดื้อต่อสารต้านจุลชีพหลายชนิดที่แยกได้จากเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบาดเจ็บเนื่องจากกรดเปอร์ออกซิแอซีติกของ Salmonella spp. ซึ่งดื้อต่อสารต้านจุลชีพหลายชนิดที่แยกได้จากเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่
นักวิจัย : สุดสาย ตรีวานิช
คำค้น : Antimicrobial- resistant , Injured cells , Peroxyacetic acid , Salmonella sp , กรดเปอร์ออกซีแอซีติก , การดื้อต่อสารต้านจุลชีพ , ซัลโมเนลลา , เซลล์บาดเจ็บ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4580006 , http://research.trf.or.th/node/330
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เลือก S. Virchow NE 541 ซึ่งมีสมบัติดื้อต่อสารต้านจุลชีพ 11 ชนิดคือ Amp Aml Cn E F K Na P S W Pb เพื่อศึกษาผลของกรดเปอร์ออกซีแอซีติก (POAA) ต่อการทำลายและการเกิดเซลล์บาดเจ็บ โดยเปรียบเทียบกับ S. Typhimurium ATCC 13311, S. Typhimurium DMST 14921, และ S. Virchow DMST 14922 ซึ่งมีแบบแผนการดื้อต่อสารต้านจุลชีพต่างกัน พบว่า ประสิทธิภาพของ POAA ในการทำลาย Salmonella sp. ทั้ง 4 สายพันธุ์ จะเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้น ระยะเวลาการสัมผัสสารฆ่าเชื้อ และอุณหภูมิของสารละลาย POAA เพิ่มขึ้น โดยที่ระดับความเข้มข้นของ POAA 10.0 ppm สามารถทำลายเซลล์ Salmonella sp. ทั้ง 4 สายพันธุ์ ปริมาณเริ่มต้น 6.00 log10 CFU/mL ได้หมดภายในเวลา 15 วินาที และ POAA สามารถทำให้เซลล์ Salmonella sp. ทั้ง 4 สายพันธุ์ เกิดเป็นเซลล์บาดเจ็บได้ โดยปริมาณเซลล์บาดเจ็บจะเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้น ระยะเวลาการสัมผัสสารฆ่าเชื้อ และอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสมบัติการดื้อต่อสารต้านจุลชีพที่ต่างกัน ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ POAA การศึกษากระบวนการคืนสภาพเซลล์บาดเจ็บของ Salmonella sp. ทั้ง 4 สายพันธุ์ เนื่องจาก POAA ที่ระดับความเข้มข้น 1.0 ppm ระยะเวลาการสัมผัสสารฆ่าชื้อ 180 วินาที พบว่าเซลล์บาดเจ็บมีกระบวนการคืนสภาพได้เร็วกว่าใน Lactose broth โดยใช้เวลา 4 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดอื่น และยังพบว่า Salmonella sp. สายพันธุ์ที่ดื้อต่อสารต้านจุลชีพมีกระบวนการคืนสภาพเร็วกว่าสายพันธุ์ที่ไม่ดื้อต่อสารต้านจุลชีพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่อย่างไรก็ตาม ไม่พบกระบวนการคืนสภาพของ Salmonella sp. ทั้ง 4 สายพันธุ์ที่บาดเจ็บในอาหารเลี้ยงเชื้อ Lactose broth ที่เติมสารละลายคลอแรมเฟนิคอล 10 ppm และดี-ไซโคลเซอรีน 100 ppm ซึ่งแสดงให้เห็นว่า POAA รบกวนกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน และการสร้างผนังเซลล์ ในแบบจำลองการผลิตไก่สดแช่เยือกแข็ง พบว่า ประสิทธิภาพของ POAA ขึ้นอยู่กับระดับความ เข้มข้น และระยะเวลาการสัมผัสสารฆ่าเชื้อ โดยอุณหภูมิไม่มีผลชัดเจน นอกจากนั้นเมื่อใช้ POAA ที่ระดับความเข้มข้น 100 ppm ในขั้นตอนการล้างที่อุณหภูมิห้อง ร่วมกับกับการแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ POAA เมื่อเก็บรักษาเนื้อไก่สดแช่เยือกแข็งที่ผ่านการล้างด้วยวิธีดังกล่าว พบว่า สามารถเก็บรักษาได้นานกว่า 30 วัน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส โดยไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ และทางจุลินทรีย์ S. Virchow NE 541 isolated from Nham-Peek-Kai, with a resistance pattern identified as Amp Aml Cn E F K Na P S W Pb, was chosen for further investigation. The antimicrobial efficacy of Peroxyacetic acid (POAA)- based commercial sanitizers in reduction S. Virchow NE 541 compared with S. Typhimurium ATCC 13311, S. Typhimurium DMST 14921, and S. Virchow DMST 14922, which have the different antimicrobial- resistant patterns, was done. The results showed that bactericidal efficiency of POAA increased when its concentration, contact time, and temperature increased. POAA at concentration of 10.0 ppm was able to kill pure culture of each Salmonella sp. with the initial population of 6.00 log10 CFU/mL within 15 second, whereas it was also able to cause cell injury. Number of injured cells increased when POAA concentration, contact time, and temperatures increased. The difference of Salmonella strains and their antimicrobial-resistant patterns did not affect the efficacy of POAA. The recovery of Salmonella cells injured under the condition of the 1.0 ppm of POAA at contact time 180 second was investigated with various complete culture media. The injured Salmonella cells required 4 h-incubation in Lactose broth (LB) for recovery. The anitimicrobial-resistant Salmonella sp. had significant difference (P<0.05) in higher recovery rate than the other strains. The inhibition of recovery was seen following incubation with chloramphenicol at 10 ppm or D-cycloserine at 100 ppm in LB. These results clearly indicated that POAA interfere the protein synthesis and damage Salmonella sp. cell wall. In the model of frozen chicken process, the effectiveness of POAA was depended on its concentration and contact time, but was independent of the temperature. The use of POAA at 100 ppm in washing at room temperature followed by chilling at 4?C increased the reduction of Salmonella sp. Washing chicken meat under previous condition could extend shelf life more than 30 days at the subzero storage temperature. Storage with this condition did not affect change of physical and microbiological properties.

บรรณานุกรม :
สุดสาย ตรีวานิช . (2552). การบาดเจ็บเนื่องจากกรดเปอร์ออกซิแอซีติกของ Salmonella spp. ซึ่งดื้อต่อสารต้านจุลชีพหลายชนิดที่แยกได้จากเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุดสาย ตรีวานิช . 2552. "การบาดเจ็บเนื่องจากกรดเปอร์ออกซิแอซีติกของ Salmonella spp. ซึ่งดื้อต่อสารต้านจุลชีพหลายชนิดที่แยกได้จากเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุดสาย ตรีวานิช . "การบาดเจ็บเนื่องจากกรดเปอร์ออกซิแอซีติกของ Salmonella spp. ซึ่งดื้อต่อสารต้านจุลชีพหลายชนิดที่แยกได้จากเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
สุดสาย ตรีวานิช . การบาดเจ็บเนื่องจากกรดเปอร์ออกซิแอซีติกของ Salmonella spp. ซึ่งดื้อต่อสารต้านจุลชีพหลายชนิดที่แยกได้จากเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.