ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดแยกเห็ดราที่ผลิตเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดแยกเห็ดราที่ผลิตเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส
นักวิจัย : กมลชัย ชะเอม
คำค้น : PHENOLOXIDASE , WHITE-ROT FUNGI
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082546001221
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเก็บตัวอย่างเห็ดรากลุ่มไวท์รอทในวงศ์ Ganodermataceae ในพื้นที่สำรวจ9 จังหวัดของประเทศไทย พบเห็ดราจำนวน 24 ตัวอย่าง ใน 2 สกุล ได้แก่ สกุล ~iGanoderma~iและสกุล ~iAmauroderma~i ในสกุล ~iGanoderma~i พบ 23 ตัวอย่าง ดังนี้ ~iGanoderma~isp. (5 ตัวอย่าง) ~iG. lucidum~i (7 ตัวอย่าง) ~iG.applanatum~i (2 ตัวอย่าง)~iG. fulvellum~i (2 ตัวอย่าง) ~iG. brownii (2 ตัวอย่าง) และชนิดละ 1 ตัวอย่างคือ ~iG. shandongense G. kunmingense G. multiplicatum G. gibbosum~i และ~iG. hainanense~i ในสกุล ~iAmauroderma~i พบ 1 ตัวอย่างคือ ~iAmaurodermarugosum~i การศึกษาการเจริญของเส้นใยในอาหารสูตร PDB ค่าความเป็นกรดด่าง 5.0 แสดงให้เห็นว่าเส้นใยทุกตัวอย่างเจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส การตรวจสอบการผลิตเอนไซม์ในกลุ่มฟีนอลออกซิเดสโดยการใช้สารละลายเคมี พบว่าเห็ดราที่คัดแยกส่วนใหญ่ให้ผลทดสอบบวกต่อเอนไซม์แลคเคสและเอนไซม์เพอร์ออกซิเดส การตรวจสอบประสิทธิภาพในการย่อยสลายลิกนินในขี้เลื่อยไม้ยูคาลิปตัส จากสายพันธุ์ที่คัดเลือก ระยะเวลา 1 เดือน พบว่า~iG. gibbosum~i LP2 ~iG. brownii~i KH2 และ ~iG. lucidum~i BK2 สามารถลดปริมาณลิกนินได้สูงสุด 16.52 - 19.46 เปอร์เซ็นต์ เมื่อทำการผลิตเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส(แลคเคส และแมงกานีส เพอร์ออกซิเดส) จากเห็ดรา 3 ชนิด โดยใช้ guaiacol ความเข้มข้น4 ไมโครโมล เป็นตัวชักนำ และฟองน้ำสังเคราะห์เป็นวัสดุยึดเกาะของเส้นใย ภายใต้ภาวะเขย่าที่ 120 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 30 (+,ฑ) 2 องศาเซลเซียส ให้ค่าแอคติวิตีของเอนไซม์แลคเคส และเอนไซม์แมงกานีส เพอร์ออกซิเดส เท่ากับ 1.608 X 10('-4) U/ml และ2.532 X 10('-4) U/ml สำหรับ ~iG. brownii~i KH2 0.474 X 10('-4) U/ml และ2.052 X 10('-4) U/ml สำหรับ ~iG. gibbosum~i LP2 1.080 X 10('-4) U/ml สำหรับ~iG. lucidum~i BK2 ตามลำดับ การทำเอนไซม์ให้บริสุทธิ์บางส่วนโดยการตกตะกอนด้วยแอมโมเนียมซัลเฟต (60-80 %w/v) จากเห็ดรา 3 ชนิดให้ค่าแอคติวิตีของเอนไซม์แลคเคสเพิ่มขึ้น 6.06-9.38 เท่า และค่าแอคติวิตีของเอนไซม์แมงกานีส เพอร์ออกซิเดสเพิ่มขึ้น 3.34-10.99 เท่า

บรรณานุกรม :
กมลชัย ชะเอม . (2546). การคัดแยกเห็ดราที่ผลิตเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กมลชัย ชะเอม . 2546. "การคัดแยกเห็ดราที่ผลิตเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กมลชัย ชะเอม . "การคัดแยกเห็ดราที่ผลิตเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
กมลชัย ชะเอม . การคัดแยกเห็ดราที่ผลิตเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.