ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นาฎยประดิษฐ์ : ระบำพื้นเมืองภาคใต้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นาฎยประดิษฐ์ : ระบำพื้นเมืองภาคใต้
นักวิจัย : นพศักดิ์ นาคเสนา
คำค้น : CHOREOGRAPHY , SOUTHERN , FOLK , DANCES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082546000629
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้ศึกษาเกี่ยวกับนาฎยประดิษฐ์ : ระบำพื้นเมืองภาคใต้ โดยศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ระบำพื้นเมืองภาคใต้ ในส่วนของแนวคิดและวิธีสร้างสรรค์ท่ารำ แนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย แนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ดนตรีและเพลงของสถาบันการศึกษา 4 แห่ง ใช้กรณีศึกษาของระบำที่ได้รับความนิยมสูงสุดในแต่ละสถาบันการศึกษา คือ วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ในชุดระบำนารีศรีนคร วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง ในชุดระบำลังกาสุกะ สถาบันราชภัฎสงขลา ในชุดระบำชนไก่ สถาบันราชภัฎยะลา ในชุดระบำปาเต๊ะ จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า ผู้สร้างสรรค์ระบำพื้นเมืองภาคใต้มีแนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ชุดระบำอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น นำข้อมูลมาคัดเลือกและการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประดิษฐ์เป็นท่ารำ เครื่องแต่งกาย ดนตรีและเพลงประกอบการแสดง ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ นาฎยประดิษฐ์ : ระบำพื้นเมืองภาคใต้ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ระบำพื้นเมืองภาคใต้ได้ต่อไป

บรรณานุกรม :
นพศักดิ์ นาคเสนา . (2546). นาฎยประดิษฐ์ : ระบำพื้นเมืองภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นพศักดิ์ นาคเสนา . 2546. "นาฎยประดิษฐ์ : ระบำพื้นเมืองภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นพศักดิ์ นาคเสนา . "นาฎยประดิษฐ์ : ระบำพื้นเมืองภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
นพศักดิ์ นาคเสนา . นาฎยประดิษฐ์ : ระบำพื้นเมืองภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.