ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์ชั้นสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์ชั้นสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นักวิจัย : ทศพร โขมพัตร, 2517-
คำค้น : โรงภาพยนตร์--การบริหาร , การจัดการธุรกิจ , ช่องทางการตลาด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริชัย ศิริกายะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741705506 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/861
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจและการปรับตัวของธุรกิจโรงภาพยนตร์ชั้นสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเป็นการศึกษาเฉพาะโรงภาพยนตร์ชั้นสองที่ยังเปิดดำเนินธุรกิจอยู่ในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2542-2543 วิธีการวิจัยที่ใช้คือ การสัมภาษณ์เจาะลึกแหล่งข้อมูลประเภทบุคคลและการศึกษาแหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า โรงภาพยนตร์ชั้นสองได้ลดจำนวนลงเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต ด้านสภาพการดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์ชั้นสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถแบ่งโรงภาพยนตร์ชั้นสองตามลักษณะภาพยนตร์ที่ฉายได้เป็นสองลักษณะคือ โรงภาพยนตร์ที่ฉาย ภาพยนตร์ที่มาจากโรงภาพยนตร์ชั้นหนึ่ง และโรงภาพยนตร์ที่ฉายภาพยนตร์ที่เน้นเนื้อหาทางเพศ ซึ่งผิดกฎหมาย เพราะไม่ได้ผ่านการอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ โรงในลักษณะที่สองเป็นการปรับตัวลักษณะหนึ่งของผู้ประกอบการ ในด้านปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจคือ ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่โครงสร้างองค์กร นโยบาย การตลาด ค่าใช้จ่าย และเทคโนโลยีภายในองค์กร, ปัจจัยการเผยแพร่ ได้แก่ สายหนัง และผู้จัดวางโปรแกรมภาพยนตร์, และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม กฎหมาย เศรษฐกิจ คู่แข่งขัน เทคโนโลยีจากภายนอก ผู้ชม ภาพยนตร์ และสื่อมวลชนโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่สร้างผลกระทบที่ทำให้การดำเนินธุรกิจนี้ประสบปัญหาและลดจำนวนลงเรื่อยๆ ผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัวโดยใช้กลยุทธ์การหดตัว โดยตัดงบประมาณต่างๆ และตัดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อให้ธุรกิจที่เผชิญกับปัจจัยต่างๆ สามารถดำเนินต่อไปได้

บรรณานุกรม :
ทศพร โขมพัตร, 2517- . (2544). ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์ชั้นสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทศพร โขมพัตร, 2517- . 2544. "ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์ชั้นสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทศพร โขมพัตร, 2517- . "ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์ชั้นสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ทศพร โขมพัตร, 2517- . ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์ชั้นสองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.