ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความแตกต่างระหว่างเพศและอายุในการเลือกคุณสมบัติของคู่ครอง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความแตกต่างระหว่างเพศและอายุในการเลือกคุณสมบัติของคู่ครอง
นักวิจัย : สิรินธร วงศ์ทนงศักดิ์
คำค้น : MATE SELECTION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545001654
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาว่าความแตกต่างระหว่างเพศและอายุเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการเลือกคุณสมบัติของคู่ครองแตกต่างกันหรือไม่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นในการเลือกคุณสมบัติของคู่ครอง เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนโสดและไม่เคยแต่งงาน และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 18-35 ปีจำนวนทั้งสิ้น 1,500 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. การมีอายุมากกว่า มีรายได้มากกว่า มีการศึกษาสูงกว่า ฐานะทางบ้านดี สถานภาพทางสังคมสูง หน้าที่การงานมั่นคง ทะเยอทะยานและอุตสาหะ มีความรับผิดชอบ มีความมั่นคงทางอารมณ์ เคยใช้ชีวิตคู่มาแล้ว มีบุตรแล้ว เต็มใจที่จะลงทุนเพื่อบุตร เป็นที่ยอมรับของครอบครัว มีอารมณ์ขัน และเคยมีประสบการณ์ทางเพศมาแล้ว เป็นคุณสมบัติที่น่าพึงปรารถนาสำหรับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (~ip~i < .001) 2. การมีอายุน้อยกว่า รูปร่างหน้าตาดี มีรายได้น้อยกว่า มีการศึกษาต่ำกว่า เป็นคุณสมบัติที่น่าถึงปรารถนาสำหรับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (~ip~i < .001) ส่วนการมีเชื้อชาติต่างกันและนับถือศาสนาต่างกันเป็นคุณสมบัติที่น่าพึงปรารถนาสำหรับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (~ip~i < .05) 3. การมีสุขภาพดี ซื่อสัตย์และไว้ใจได้ เข้าอกเข้าใจกัน มีทัศนคติ ความเชื่อและค่านิยมคล้ายคลึงกัน มีบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยคล้ายคลึงกัน เป็นคนที่ท่านรักและเป็นคนที่ท่านรักเขาและเขารักท่านเป็นคุณสมบัติที่น่าพึงปรารถนาสำหรับผู้ชายและผู้หญิงแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 4. การที่เคยใช้ชีวิตคู่มาแล้ว และมีบุตรแล้ว เป็นคุณสมบัติที่น่าพึงปรารถนาสำหรับบุคคลที่มีอายุมากกว่ามากกว่าบุคคลที่มีอายุน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (~ip~i < .05, ~ip~i < .01, ~ip~i < .001) 5. การมีรายได้น้อยกว่าเป็นคุณสมบัติที่น่าพึงปรารถนาสำหรับผู้ชายในกลุ่มอายุมากกว่าผู้ชายในกลุ่มอายุน้อยกว่า ในขณะที่การมีรายได้น้อยกว่าเป็นคุณสมบัติที่น่าพึงปรารถนาสำหรับผู้หญิงในกลุ่มอายุน้อยกว่ามากกว่าผู้หญิงในกลุ่มอายุมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (~ip~i < .05, ~ip~i < .001) 6. ระดับการศึกษาสูงกว่าเป็นคุณสมบัติที่น่าพึงปรารถนาสำหรับผู้หญิงในกลุ่มอายุน้อยกว่ามากกว่าผู้หญิงในกลุ่มอายุมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (~ip~i < .05, ~ip~i < .001) ในขณะที่ระดับการศึกษาสูงกว่าเป็นคุณสมบัติที่น่าถึงปรารถนาไม่แตกต่างกันสำหรับผู้ชายที่มีอายุต่างกัน 7. การมีบุตรแล้วเป็นคุณสมบัติที่น่าพึงปรารถนาสำหรับผู้หญิงในกลุ่มอายุมากกว่ามากกว่าผู้หญิงในกลุ่มอายุน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (~ip~i < .05, ~ip~i < .01, ~ip~i < .001) ในขณะที่การมีบุตรแล้วเป็นคุณสมบัติที่น่าพึงปรารถนาไม่แตกต่างกันสำหรับผู้ชายที่มีอายุต่างกัน

บรรณานุกรม :
สิรินธร วงศ์ทนงศักดิ์ . (2545). ความแตกต่างระหว่างเพศและอายุในการเลือกคุณสมบัติของคู่ครอง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สิรินธร วงศ์ทนงศักดิ์ . 2545. "ความแตกต่างระหว่างเพศและอายุในการเลือกคุณสมบัติของคู่ครอง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สิรินธร วงศ์ทนงศักดิ์ . "ความแตกต่างระหว่างเพศและอายุในการเลือกคุณสมบัติของคู่ครอง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
สิรินธร วงศ์ทนงศักดิ์ . ความแตกต่างระหว่างเพศและอายุในการเลือกคุณสมบัติของคู่ครอง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.