ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักษณะกวีนิพนธ์รักของ คิ โนะ ท์ซุระยุกิ ในโคะกิงวะกะฌู

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลักษณะกวีนิพนธ์รักของ คิ โนะ ท์ซุระยุกิ ในโคะกิงวะกะฌู
นักวิจัย : พัฒนาศรี นิยม
คำค้น : CHARACTERISTICS , KI NO TSURAYUKI , KOKINWAKASHUU , LOVE POEMS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545001423
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งรวมไปถึงการใช้กลวิธีการประพันธ์จำนวนมากในกวีนิพนธ์รักของ คิ โนะท์ซุระยุกิ ในโคะกิงวะกะฌู ทั้ง 24 บท โดยแปลเป็นร้อยกรองภาษาไทยแล้ววิเคราะห์เนื้อหา และพิจารณาลักษณะแห่งความเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งรวมไปถึงการใช้กลวิธีการประพันธ์ในบทกวีแต่ละบท จากการศึกษาพบว่า เนื่องจาก คิ โนะ ท์ซุระยุกิ เป็นทั้งผู้เขียนบทนำที่เป็นภาษาญี่ปุ่น หรือ คะนะโจะ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักการเบื้องต้นที่สำคัญต่อลักษณะทางสุนทรียภาพแห่งบทกวีญี่ปุ่น และเป็นผู้นำในการรวบรวม โคะกิงวะกะฌู ทำให้เกิดประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานที่เกี่ยวกับภาษา ก่อให้เกิดความระมัดระวังในการใช้ภาษากวีนิพนธ์รักของคิ โนะ ท์ซุระยุกิ ทั้ง 24 บท จึงมีลักษณะของความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งรวมไปถึงการใช้กลวิธีการประพันธ์เป็นจำนวนมากโดยมีลักษณะเด่นคือ "การกล่าวเป็นนัย"

บรรณานุกรม :
พัฒนาศรี นิยม . (2545). ลักษณะกวีนิพนธ์รักของ คิ โนะ ท์ซุระยุกิ ในโคะกิงวะกะฌู.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พัฒนาศรี นิยม . 2545. "ลักษณะกวีนิพนธ์รักของ คิ โนะ ท์ซุระยุกิ ในโคะกิงวะกะฌู".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พัฒนาศรี นิยม . "ลักษณะกวีนิพนธ์รักของ คิ โนะ ท์ซุระยุกิ ในโคะกิงวะกะฌู."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
พัฒนาศรี นิยม . ลักษณะกวีนิพนธ์รักของ คิ โนะ ท์ซุระยุกิ ในโคะกิงวะกะฌู. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.