ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินโปรแกรมการสอนทักษะการฟัง ที่ประกอบด้วยแถบบันทึกภาพและแถบบันทึกเสียง ของหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2532 : รายงานวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินโปรแกรมการสอนทักษะการฟัง ที่ประกอบด้วยแถบบันทึกภาพและแถบบันทึกเสียง ของหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2532 : รายงานวิจัย
นักวิจัย : วัฒนวรรณ สงวนเรือง , ลลิตา หมอกพริ้ง , ศราวุธ ชุติชูเดช
คำค้น : การฟัง , ภาษาอังกฤษ--การศึกษาและการสอน , การสอนด้วยสื่อ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/785
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จุดมุ่งหมายของการประเมินครั้งนี้คือ 1. เพื่อสำรวจความต้องการกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เข้าอบรมสามระดับ คือ ระดับเก่ง ระดับปานกลาง และระดับอ่อน 2. เพื่อสำรวจทัศนคติและแรงจูงใจของผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับการใช้แถบบันทึกภาพและแถบบัทึกเสียง 3. เพื่อประเมินผลโปรแกรมการสอนทักษะการฟังของหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2532 สำหรับนำไปประกอบการปรับปรุงบทเรียน อุปกรณ์การสอน และกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการฟังให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วิธีดำเนินการวิจัย พลวิจัย การประเมินครั้งนี้ใช้พลวิจัยจำนวน 121 คน จากจำนวน 156 คน ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มภาคฤดูร้อน สถาบันภาษา พ.ศ. 2532 บุคคลเหล่านี้แบ่งออกเป็นสามกลุ่มระดับ คือ กลุ่มระดับเก่งจำนวน 55 คน กลุ่มระดับปานกลาง จำนวน 49 คน และกลุ่มระดับอ่อน จำนวน 52 คน ทั้งนี้ฤโดยอาศัยคะแนน Listening pre-test และคะแนนแบบสอบสมิทธิภาพมาตรฐานเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม และในการประเมินนี้อาจารย์ผู้สอนวิชาทักษะการฟัง 6 ท่าน ได้แสดงความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนโดยทั่ว ๆ ไป เครื่องมือและการประเมิน เครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ แบบทดสอบการฟังความเข้าใจความก่อนเข้ารับการอบรมแบบทดสอบการฟังเข้าใจความเมื่อการอบรมสิ้นสุด แบบสอบถามชุดดที่ 1 สำรหับผู้เข้ารับการอบรม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประเมินค่า แบบสอบถามชุดที่ 2 สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาทักษะการฟัง โดยให้อาจารย์เขียนแสดงความคิดเห็นและทัศนคติในด้านการเรียนการสอน บทเรียน จำนวน 17 บท บทเรียนเสริมจำนวน 10 เรื่อง แบบทดสอบย่อยจำนวน 5 แบบทดสอบ รวมทั้งอาศัยแหล่งข้อมูลเพื่อการรวบรวมข้อมูล เช่น ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมและผู้สอนจากการสอบถามและการสัมภาษณ์ เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประเมินผลครั้งนี้ใช้โปรแกรม SPSSx ในการคำนวณค่าสถิติ t-test, F-test โดยใช้ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม และความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนทักษะการฟังกทุกกลุ่ม สรุปผลการวิจัย 1. ผู้เรียนทั้งสามกลุ่มระดับมีความต้องการให้อาจารย์คนไทยเป็นผู้สอนโดยให้คำอธิบายเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การแสดงกิจกรรมในชั้นเรียนเป็นได้ทั้งกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่และกิจกรรมหมู่ 2. ผู้เรียนกลุ่มระดับเก่งและผู้เรียนกลุ่มระดับปานกลางมีทัศนคติและแรงจูงใจในด้านเนื้อหา กิจกรรมที่ใช้สอน อุปกรณ์การสอนอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง แต่มีทัศนคติและแรงจูงใจด้านการประเมินผลย่อยอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ำ 3. ผู้เรียนกลุ่มระดับอ่อนมีทัศนคติและแรงจูงใจด้านเนื้อหา กิจกรรมที่ใช้สอน อุปกรณ์การสอนอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ำ แต่มีทัศนคติและแรงจูงใจด้านการประเมินผลย่อยอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง 4. ผู้เรียนทั้งสามกลุ่มระดับมีพัฒนาการการเรียนอย่างเห็นได้ชัดจากคะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนเข้ารับอบรมและเมื่อการอบรมสิ้นสุดและจากคะแนนการประเมินผลบย่อย 5. ผู้เรียนทั้งสามกลุ่มระดับมีความพอใจโปรแกรมการสอนทักษะการฟังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะผู้เรียนกลุ่มระดับเก่ง

บรรณานุกรม :
วัฒนวรรณ สงวนเรือง , ลลิตา หมอกพริ้ง , ศราวุธ ชุติชูเดช . (2534). การประเมินโปรแกรมการสอนทักษะการฟัง ที่ประกอบด้วยแถบบันทึกภาพและแถบบันทึกเสียง ของหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2532 : รายงานวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัฒนวรรณ สงวนเรือง , ลลิตา หมอกพริ้ง , ศราวุธ ชุติชูเดช . 2534. "การประเมินโปรแกรมการสอนทักษะการฟัง ที่ประกอบด้วยแถบบันทึกภาพและแถบบันทึกเสียง ของหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2532 : รายงานวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัฒนวรรณ สงวนเรือง , ลลิตา หมอกพริ้ง , ศราวุธ ชุติชูเดช . "การประเมินโปรแกรมการสอนทักษะการฟัง ที่ประกอบด้วยแถบบันทึกภาพและแถบบันทึกเสียง ของหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2532 : รายงานวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
วัฒนวรรณ สงวนเรือง , ลลิตา หมอกพริ้ง , ศราวุธ ชุติชูเดช . การประเมินโปรแกรมการสอนทักษะการฟัง ที่ประกอบด้วยแถบบันทึกภาพและแถบบันทึกเสียง ของหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2532 : รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.