ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานหนังสือพิมพ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานหนังสือพิมพ์
นักวิจัย : ศศิยา วิจิตรจามรี
คำค้น : STANDARD , NEWSPAPER , PERFORMANCE EVALUATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545001539
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในการสร้างมาตรฐาน ดัชนีชี้วัด และเกณฑ์ตัดสินมาตรฐานหนังสือพิมพ์รายวัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานขององค์กรหนังสือพิมพ์ และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกันคุณภาพของหนังสือพิมพ์ตามทฤษฎีเชิงระบบในส่วนที่เกี่ยวกับแนวคิดโครงสร้างหน้าที่นิยม อันได้แก่ คุณภาพในด้านการสอดส่องดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับสาธารณะ การได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากสาธารณะและความสามารถในการสร้างผลกำไรสูงสุด การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ทั้งระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ ผู้วิจัยได้กำหนดมาตรฐาน ดัชนีชี้วัด และเกณฑ์ตัดสินจากข้อมูลหลักที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เจาะลึกนักวิชาชีพในองค์กรหนังสือพิมพ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 74 คน และนำมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นนี้ไปตรวจสอบการยอมรับจากนักวิชาชีพในองค์กรหนังสือพิมพ์ รวมทั้งสิ้น 107 คน นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ทดสอบการใช้มาตรบานในการประเมินการปฏิบัติงานของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผลการวิจัยได้ข้อกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหนังสือพิมพ์ทั้งสิ้น 27 มาตรฐานและดัชนีชี้วัดทั้งสิ้น 123 ดัชนี รวมทั้งเกณฑ์ตัดสินดัชนี ทั้งนี้ องค์กรหนังสือพิมพ์ที่ถูกประเมินการปฏิบัติงานต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 500 คะแนน จึงจะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

บรรณานุกรม :
ศศิยา วิจิตรจามรี . (2545). การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานหนังสือพิมพ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศศิยา วิจิตรจามรี . 2545. "การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานหนังสือพิมพ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศศิยา วิจิตรจามรี . "การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานหนังสือพิมพ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
ศศิยา วิจิตรจามรี . การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานหนังสือพิมพ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.