ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนาทางกายภาพบริเวณรอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาทางกายภาพบริเวณรอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา
นักวิจัย : กตัญญู หอสูติสิมา
คำค้น : DEVELOPMENT GUIDELINES , MONUMENT , NAKHONRATCHASIMA , TAU-SURANAREE , URBAN DESIGN , URBAN OPEN SPACE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545000372
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เมืองนครราชสีมาหรือเมืองโคราช เป็นชุมชนเมืองโบราณที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา พื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี คือพื้นที่แนวคูเมืองกำแพงเมืองทางด้านทิศตะวันตกของเขตเมืองเก่า เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และมีความหมายต่อชาวเมืองนครราชสีมา เนื่องจากเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมใจของชาวเมือง การศึกษาแนวทางการพัฒนาทางกายภาพบริเวณรอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ การหารูปแบบที่เหมาะสม ในการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและพื้นที่โดยรอบ โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างความสำคัญให้กับพื้นที่บริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญของเมือง เพื่อเพิ่มคุณค่าด้านความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อสถานที่ และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้ ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีที่สอดคล้องกับบทบาทและความสำคัญของพื้นที่ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาและส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่นำเสนอ มีดังต่อไปนี้ 1. แนวทางการปรับปรุงพื้นที่และมุมมองที่มีต่อพื้นที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 2. แนวทางการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เมือง 3. แนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 4. แนวทางการจัดระบบการจราจร 5. แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจร 6. แนวทางการอนุรักษ์องค์ประกอบที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 7. แนวทางในการกำหนดการใช้ที่ดินในอนาคต ผลที่ได้จากการศึกษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผนพัฒนาเมืองให้ทางเทศบาลนครนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ โดยเฉพาะการนำเสนอประเด็นปัญหาและรูปแบบการพัฒนาทางกายภาพที่เป็นรูปธรรม ซึ่งอาจใช้เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถนำมาประเมิน และเปรียบเทียบกับแนวทางเลือกอื่น ๆ ในการพัฒนาพื้นที่ที่จะทำการศึกษาต่อไปได้ และในตอนท้ายได้สรุปข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาครั้งต่อไปที่จะช่วยทำให้การศึกษานี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
กตัญญู หอสูติสิมา . (2545). แนวทางการพัฒนาทางกายภาพบริเวณรอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กตัญญู หอสูติสิมา . 2545. "แนวทางการพัฒนาทางกายภาพบริเวณรอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กตัญญู หอสูติสิมา . "แนวทางการพัฒนาทางกายภาพบริเวณรอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
กตัญญู หอสูติสิมา . แนวทางการพัฒนาทางกายภาพบริเวณรอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.