ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกึ่งเรื้อรังของสารสกัดใบยาสูบ ~iNicotiana tabacum~i Linn. ต่อตับและไตของปลานิล~iOreochromis niloticus~i Linn.

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกึ่งเรื้อรังของสารสกัดใบยาสูบ ~iNicotiana tabacum~i Linn. ต่อตับและไตของปลานิล~iOreochromis niloticus~i Linn.
นักวิจัย : ดาราพร รินทะรักษ์
คำค้น : ~iNicotiana tabacum~i Linn. , HISTOPATHOLOGY , ~iOreochromis niloticus~i Linn. , TILAPIA , TOXICITY , SUCHRONIC
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545000092
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อตับและไตของปลานิล ~iOreochromisniloticus~i Linn. ภายหลังได้รับสารสกัดใบยาสูบ ~iNicotiana tabacum~i Linn.เป็นเวลานาน 8 เดือน โดยทำการทดลองหาค่าความเป็นพิษเฉียบพลันตามวิธี Acute StaticToxicity Test ใช้ลูกปลานิลอายุ 1 เดือน แบ่งการทดลองออกเป็นกลุ่มทดสอบสารสกัดใบยาสูบกับกลุ่มควบคุม โดยทำการทดลองกลุ่มละ 3 ซ้ำ ทำการทดลองหาค่า LC(,50) ที่96 ชั่วโมง โดยใช้โปรแกรมโพรบิท ได้ค่าความเข้มข้นเท่ากับ 838.46 ไมโครลิตร/ลิตรและจากค่าดังกล่าว นำมาคำนวณหาค่าความเข้มข้นของสารสกัดใบยาสูบที่จะใช้ในการทดสอบความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังได้ค่าความเข้มข้นเท่ากัน 0.68 ไมโครลิตร/ลิตร (มีปริมาณนิโคติน 0.034 มิลลิกรัม/ลิตร) ทำการทดลองโดยนำปลานิลมาเลี้ยงเป็นเวลานาน 8 เดือนสุ่มจับปลาโดยไม่ระบุเพศ จำนวนกลุ่มละ 30 ตัว ทุกเดือน เก็บตัวอย่างตับและไตของปลาทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมาชั่งน้ำหนักตับ ดองรักษาสภาพและทำสไลด์ถาวรเพื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ผลการศึกษา % R ของตับ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในเดือนเดียวกัน พบว่าทุกเดือนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P(+,ฃ)0.05) การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของตับปลากลุ่มทดลอง ในเดือนที่ 1พบว่าช่องไซนูซอยด์ขยายตัว และพบเซลล์เม็ดเลือดแดงจำนวนมากคั่งอัดแน่นอยู่ภายในเซลล์ตับบางเซลล์มีการสะสมไฮยาลินกรานูลและแวคิวโอลไขมัน เซลล์มีลักษณะบวม ในเดือนที่ 2 และ 3 พบว่าเซลล์ตับสะสมไฮยาลินกรานูลและแวคิวโอลไขมันเพิ่มมากขึ้น เริ่มมีการตายของเซลล์ตับเป็นหย่อมๆ โดยเฉพาะเซลล์ตับที่อยู่รอบๆ บริเวณตับอ่อนและใกล้หลอดเลือด พบมีการสลายของนิวเคลียสและบางเซลล์นิวเคลียสติดสีเข้มและพบการแทรกของเซลล์มาโครฟาจบริเวณเซลล์ตับที่เกิดความเสียหาย การเปลี่ยนแปลงในเดือนที่ 4และ 5 พบว่าเกิดการสะสมแวคิวโอลไขมันเพิ่มมากขึ้นและรุนแรงในไซโทพลาสซึมของเซลล์ตับจนเห็นเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเซลล์ตับที่อยู่รอบๆ ตับอ่อน พบการตายของเซลล์ตับโดยการสลายของนิวเคลียส เซลล์อะซินาร์ของตับอ่อน มีการสะสมไฮยาลินกรานูล และแวคิวโอลไขมัน และบางเซลล์มีลักษณะบวมพอง พบเซลล์มาโครฟาจ แทรกเข้ามาบริเวณเซลล์ตับและเซลล์ตับอ่อนที่เสียหาย และพบเซลล์อิโอสิโนฟิลิค กรานูลาร์ บริเวณหลอดเลือดในเดือนที่ 6 และ 7 พบการตายของเซลล์ตับเพิ่มมากขึ้น โดบพบว่านิวคลีโอลัสมีการหดตัวและรวมกลุ่มกัน อยู่ที่ขอบของนิวเคลียส จนเห็นเป็นสีทึบ เซลล์ของตับอ่อนสะสมแวคิวโอลไขมันมากขึ้นทั่วทั้งตับอ่อน มีการแทรกของเซลล์มาโครฟาจทั้งในบริเวณเซลล์ตับและเซลล์ตับอ่อน การเปลี่ยนแปลงในเดือนที่ 8 พบว่ามีการเกิดซิสท์ขึ้นในเนื้อตับ มีการแทรกของเซลล์เม็ดเลือดขาวและมาโครฟาจเป็นจำนวนมากรอบๆ ซิสท์ ส่วนการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อไตตั้งแต่เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 8 พบว่ามีการหดตัวของโกลเมอรูลัสโดยพบว่าในช่วงเดือนที่ 6-8 โกลเมอรูลัสมีการหดตัวมาก เซลล์ท่อไตส่วนต้นมีลักษณะบวมและพบการสะสมไฮยาลินกรานูลและแวคิวโอลไขมัน โดยมีการสะสมเพิ่มมากขึ้นในเดือนที่ 4ถึงเดือนที่ 8 ตามลำดับ มีการแทรกของเซลล์มาโครฟาจตั้งแต่เดือนที่ 2 เป็นต้นไปจนถึงเดือนที่ 8 โดยพบมากขึ้นในช่วงเดือนที่ 7 และ 8 และในเดือนที่ 8 ยังพบว่ามีการแทรกของเซลล์อิโอสิโนฟิลิค กรานูลาร์ จำนวนมาก อยู่ภายในหลอดเลือด ใกล้กับเซลล์ที่เกิดความเสียหาย การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพ ของเนื้อเยื่อตับและไตของปลานิลมีความเสียหายรุนแรง สัมพันธ์กับระยะเวลาที่ปลาได้รับสารสกัดใบยาสูบ สรุปได้ว่าสารสกัดใบยาสูบมีผลทำให้เกิดความเสียหายในลักษณะกึ่งเรื้อรังต่อเนื้อเยื่อตับและไตของปลานิล

บรรณานุกรม :
ดาราพร รินทะรักษ์ . (2545). ผลกึ่งเรื้อรังของสารสกัดใบยาสูบ ~iNicotiana tabacum~i Linn. ต่อตับและไตของปลานิล~iOreochromis niloticus~i Linn..
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดาราพร รินทะรักษ์ . 2545. "ผลกึ่งเรื้อรังของสารสกัดใบยาสูบ ~iNicotiana tabacum~i Linn. ต่อตับและไตของปลานิล~iOreochromis niloticus~i Linn.".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดาราพร รินทะรักษ์ . "ผลกึ่งเรื้อรังของสารสกัดใบยาสูบ ~iNicotiana tabacum~i Linn. ต่อตับและไตของปลานิล~iOreochromis niloticus~i Linn.."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
ดาราพร รินทะรักษ์ . ผลกึ่งเรื้อรังของสารสกัดใบยาสูบ ~iNicotiana tabacum~i Linn. ต่อตับและไตของปลานิล~iOreochromis niloticus~i Linn.. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.