ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดจำนวนสินค้าส่งคืนเนื่องจากสาเหตุการเสียหายภายนอก : กรณีศึกษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดจำนวนสินค้าส่งคืนเนื่องจากสาเหตุการเสียหายภายนอก : กรณีศึกษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน
นักวิจัย : จันทร์พิมพ์ เหล่าบำรุง
คำค้น : SAMPLING PLAN , WAREHOUSING , MANAGEMENT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082543001426
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำและพัฒนาระบบควบคุมงานคลังสินค้า เพื่อลดปัญหาสินค้าส่งคืน มีผลทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้กับบริษัทตัวอย่างซึ่งเป็นบริษัทจัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน ในเบื้องต้นพบปัญหา ได้แก่ 1. มีจำนวนสินค้าส่งคืนกลับมากโดยส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการเสียหายภายนอก โดยมีจำนวนสินค้าบุบส่งคืนเฉลี่ย 986.67 ชิ้นโดยมาจากเอเย่นต์ส่งกรุงเทพฯเป็นหลักเฉลี่ย 335.67 ชิ้นคิดเป็น 34.02%2. ไม่ทราบว่าสินค้าเสียหายในช่วงกระบวนการใดจากใคร 3. ขาดข้อมูลในการนำมาวิเคราะห์หาตำแหน่งที่เป็นจุดอ่อนของสินค้า 4. ไม่มีระเบียบการปฏิบัติงานมาตรฐานในแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง ดังนั้นงานวิจัยจึงเริ่มจากการศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัทตัวอย่างในด้านงานคลังสินค้าการจัดส่งและวิธีการนำสินค้ากลับ เพื่อ 1. ออกแบบการเก็บข้อมูลในด้านของรายละเอียดตำแหน่งที่เสียหายของสินค้าที่ส่งคืนเป็นแนวทางในการแก้ไขให้กับทางโรงงานผู้ผลิตและลักษณะการดำเนินงานของลูกค้า ในการออกมาตรการแก้ไข ปรับปรุง 2. ออกแบบระบบควบคุมการจัดส่งสินค้าจากโรงงาน และการจัดส่งสินค้าของบริษัทตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างในช่วงกระบวนการรับสินค้าเข้าคลัง โดยอ้างอิง MIL-STD-105E และในช่วงกระบวนการส่งสินค้าให้กับลูกค้า 3. จัดทำระเบียบการปฏิบัติงานมาตรฐานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สินค้าที่ผ่านการจัดเก็บและการจัดส่งของบริษัท เกิดความเสียหายน้อย และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาพบว่าการตรวจรับสินค้าของลูกค้าจะใช้เจ้าหน้าที่รถขนส่งของบริษัท เป็นผู้ยกขน ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ทราบวิธีการขนถ่ายที่ถูกต้อง และสินค้าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากการเคลื่อนย้ายสินค้าของลูกค้า ดังนั้นในการแก้ไขควรเน้นไปทางด้านลูกค้าของบริษัทโดยจัดทำคู่มือการขนส่ง-ขนถ่ายสินค้าและให้ความรู้กับลูกค้าของบริษัทที่เป็นหลัก เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงวิธีการขนส่งและขนถ่ายสินค้าอย่างปลอดภัย ผลของการสร้างระบบควบคุมงานคลังสินค้านี้ ทำให้จำนวนสินค้าส่งคืนเฉลี่ยลดลง 130.33 ชิ้น(ลดลง 13.21%)

บรรณานุกรม :
จันทร์พิมพ์ เหล่าบำรุง . (2543). การลดจำนวนสินค้าส่งคืนเนื่องจากสาเหตุการเสียหายภายนอก : กรณีศึกษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จันทร์พิมพ์ เหล่าบำรุง . 2543. "การลดจำนวนสินค้าส่งคืนเนื่องจากสาเหตุการเสียหายภายนอก : กรณีศึกษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จันทร์พิมพ์ เหล่าบำรุง . "การลดจำนวนสินค้าส่งคืนเนื่องจากสาเหตุการเสียหายภายนอก : กรณีศึกษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
จันทร์พิมพ์ เหล่าบำรุง . การลดจำนวนสินค้าส่งคืนเนื่องจากสาเหตุการเสียหายภายนอก : กรณีศึกษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.