ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดการสั่นไหวของอาคารเนื่องจากแผ่นดินไหวโดยใช้มวลหน่วงปรับค่าแบบกึ่งแอกทีฟ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดการสั่นไหวของอาคารเนื่องจากแผ่นดินไหวโดยใช้มวลหน่วงปรับค่าแบบกึ่งแอกทีฟ
นักวิจัย : พิสิฐ ยิ่งมโนกิจ
คำค้น : SEMI ACTIVE CONTROL , TUNED MASS DAMPER , STRUCTURAL CONTROL , VIBRATIONCONTROL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082543001406
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้มวลหน่วงปรับค่าแบบกึ่งแอกทีฟหนึ่งหน่วยในการลดการสั่นไหวของอาคารภายใต้การเกิดแผ่นดินไหว ในงานวิจัยได้ใช้พารามิเตอร์ของอาคารในโหมดการสั่นหลักในการวิเคราะห์การสั่นไหวแบบอิลาสติก จากการใช้มวลหน่วงปรับค่าแบบกึ่งแอกทีฟพบว่ามีประสิทธิภาพในการลดการสั่นไหวของโครงสร้างได้มากกว่าระบบแพสสีฟ ในขณะที่มีเสถียรภาพมากกว่าระบบแอกทีฟ เนื่องจากว่ามวลหน่วงปรับค่าแบบกึ่งแอกทีฟนี้จะใช้ตัวหน่วงที่มีความสามารถในการปรับความหน่วงได้ภายในเวลาอันรวดเร็วและใช้พลังงานที่ต่ำจึงทำให้สามารถควบคุมการสั่นของมวลหน่วงปรับค่าให้เป็นไปอย่างเหมาะสม จากผลการศึกษาทำให้ได้แนวทางในการออกแบบควบคุมมวลหน่วงปรับค่าแบบกึ่งแอกทีฟตามการควบคุมแบบควอดราติกเชิงเส้นให้มีประสิทธิภาพในการลดการสั่นไหวของอาคารมากขึ้น โดยสามารถใช้ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสองของอัตราส่วนขยายพลศาสตร์ที่ต่ำที่สุดเป็นเกณฑ์ในการหาค่าเมตริกซ์น้ำหนักสำหรับแรงควบคุมที่เหมาะสมที่สุดกับตัวหน่วงที่ใช้ได้ นอกจากนี้งานวิจัยยังได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้มวลหน่วงปรับค่าแบบกึ่งแอกทีฟในทางปฏิบัติโดยทำการทดสอบตัวหน่วงซึ่งภายในบรรจุของเหลวแม่เหล็กปรับค่าที่สามารถทำให้ตัวหน่วงสามารถปรับค่าความหน่วงได้ภายในเวลาอันสั้น จากผลการทดสอบตัวหน่วงทำให้ได้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ซึ่งเมื่อนำมาวิเคราะห์ในเชิงตัวเลขทางคอมพิวเตอร์พบว่าตัวหน่วงดังกล่าวนี้มีความสามารถในการลดการสั่นไหวของอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพในแง่ของรากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสองของการสั่นไหวของโครงสร้างและสามารถลดการสั่นสูงสุดของโครงสร้างได้เล็กน้อย

บรรณานุกรม :
พิสิฐ ยิ่งมโนกิจ . (2543). การลดการสั่นไหวของอาคารเนื่องจากแผ่นดินไหวโดยใช้มวลหน่วงปรับค่าแบบกึ่งแอกทีฟ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พิสิฐ ยิ่งมโนกิจ . 2543. "การลดการสั่นไหวของอาคารเนื่องจากแผ่นดินไหวโดยใช้มวลหน่วงปรับค่าแบบกึ่งแอกทีฟ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พิสิฐ ยิ่งมโนกิจ . "การลดการสั่นไหวของอาคารเนื่องจากแผ่นดินไหวโดยใช้มวลหน่วงปรับค่าแบบกึ่งแอกทีฟ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
พิสิฐ ยิ่งมโนกิจ . การลดการสั่นไหวของอาคารเนื่องจากแผ่นดินไหวโดยใช้มวลหน่วงปรับค่าแบบกึ่งแอกทีฟ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.