ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสามารถในการปรับสภาพกรดและเบสของดินเหนียวบดอัด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสามารถในการปรับสภาพกรดและเบสของดินเหนียวบดอัด
นักวิจัย : กิตติพงษ์ สกุลศรีจิรวัฒน์
คำค้น : HYDRAULIC CONDUCTIVITY , DIFFUSION , ACID , BASE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082543001378
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานศึกษาวิจัยนี้เป็นการทดสอบเบื้องต้นเพื่อหาความสามารถในการไหลซึมผ่าน การแพร่กระจายได้รวมถึงความสามารถในการปรับสภาพกรดและเบส ของดินเหนียวบดอัดในห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างดินที่ใช้ในงานศึกษาวิจัยนี้เป็นตัวอย่างดินเหนียวอ่อนซึ่งมีต้นกำเนิดบริเวณกรุงเทพฯ โดยเก็บที่ระดับความลึก 1-3 เมตรจากผิวดิน โดยจะนำมาอบแห้งและบดให้ละเอียดเป็นผงก่อนนำไปเตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบ ส่วนกรดและเบสที่ใช้เป็นสารทดสอบ คือ 0.1M HCI (pH = 1) และ 0.1 NaOH (pH= 13) ตามลำดับ ในการบดอัดตัวอย่างดิน จะำทการบดอันด้วย StandardProctor Test สำหรับการทดสอบหาความสามารถในการไหลซึมผ่านและบดอัดลงใน Long-Column Box ที่ได้พัฒนาขึ้นมา เพื่อทดสอบความสามารถในการแพร่กระจายได้ โดยจะบดอัดให้ได้ค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุด จากการทดสอบภายหลังจากปล่อยกรด หรือเบสให้ไหลเข้าสู่ตัวอย่างดินแล้วพบว่าค่าความสามารถในการไหลซึมผ่านของดิน จะมีค่าอยู่ระหว่าง 1 x 10('-9) to 5 x 10('-11) เมตร ต่อ วินาทีซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ปล่อยน้ำไหลซึมผ่านนั้นถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก นอกจากนั้นค่าความสามารถในการไหลซึมผ่านเมื่อเทียบกับเวลาที่ทดสอบนั้นก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากส่วนค่าสัมประสิทธิ์การแพร่กระจายได้ของดินเนื่องจากคลอไรด์สามารถคำนวณได้เท่ากับ 2.6 x 10('-10) เมตร('2) ต่อวินาที หลังการทดสอบแล้วเสร็จได้นำตัวอย่างดินมาวัดค่า pH พบว่าดินมีค่า pH อยู่ในช่วง 6.0 ถึง 7.7 ในกับ 7.5 ถึง 8.0 จากผลการวัดค่า pH ที่ได้ ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการปรับสภาพกรด-เบสของตัวอย่างดิน อาจกล่าวได้ว่าน่าจะมาจากปริมาณของไบคาร์บอเนตในดินที่ลดลงอย่างมากหลังทำปฏิกริยากับสารทดสอบ ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวการหลักในการปรับสถาพความเป็นกรด-เบส ของดินนี้

บรรณานุกรม :
กิตติพงษ์ สกุลศรีจิรวัฒน์ . (2543). ความสามารถในการปรับสภาพกรดและเบสของดินเหนียวบดอัด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กิตติพงษ์ สกุลศรีจิรวัฒน์ . 2543. "ความสามารถในการปรับสภาพกรดและเบสของดินเหนียวบดอัด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กิตติพงษ์ สกุลศรีจิรวัฒน์ . "ความสามารถในการปรับสภาพกรดและเบสของดินเหนียวบดอัด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
กิตติพงษ์ สกุลศรีจิรวัฒน์ . ความสามารถในการปรับสภาพกรดและเบสของดินเหนียวบดอัด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.