ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ กรณีศึกษา โรงเรียนผลิตชิ้นส่วนยาง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ กรณีศึกษา โรงเรียนผลิตชิ้นส่วนยาง
นักวิจัย : ธนะศักดิ์ ทุเรียน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082543001296
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพขององค์กรขนาดกลาง และขนาดเล็ก (SMEs)เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากกับองค์กรต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน ซึ่งจะต้องจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า อันจะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการที่ธุรกิจจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ รวมทั้งเกิดผลกำไรจากการประกอบการสูงสุด ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่ตกต่ำลงอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา สำหรับองค์กรที่ทำวิจัยก็ประสบปัญหาดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยในครั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพในการที่จะนำไปสู่การประกันว่าชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผ่านการผลิตในแต่ละขั้นตอนจนถึงลูกค้า จะมีคุณภาพที่ดีขึ้น กล่าวคือ มีเปอร์เซ็นต์ของเสียในกระบวนการผลิตลดลง, คำร้องเรียนจากลูกค้าลดลง จนกระทั่งบรรลุตามนโยบายคุณภาพที่ผู้บริหารกำหนด โดยรูปแบบของระบบควบคุมคุณภาพที่ได้จัดตั้งขึ้น กล่าวคือ การนำเอาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 เข้ามาประยุกต์ใช้ในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑในแต่ละกระบวนการผลิต โดยเริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมวัตถุดิบ/เคมี จนกระทั่งถึงการบรรจุหลังจากนั้นได้มีการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันปัญหาทางด้านคุณภาพที่ประสบอยู่ รวมทั้งการเฝ้าระวังปัญหาต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้น ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกด้วย เครื่องมือทางด้านQC จะถูกนำมาใช้ เมื่อดำเนินการจนกระทั่งบรรลุตามนโยบายคุณภาพที่กำหนด จะดำเนินการจัดทำมาตรฐานต่าง ๆ ขึ้นมาควบคุมการปฏิบัติงาน โดยที่มีระบบควบคุมคุณภาพที่จัดตั้งขึ้นมาข้างต้น เป็นแกนหลักในการควบคุม โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้ 1. การจัดตั้งระบบควบคุมคุณภาพ 2. วิเคราะห์ผล 3. การดำเนินการแก้ไข และป้องกันด้วยเครื่องมือทางด้าน QC 3.1 QC 7 TOOLS ในที่นี้คือ กลวิธีทางสถิติ 3.2 การวิเคราะห์ความล้มเหลว (FAILURE MODE AND EFFECTIVE ANALYSIS

FMEA) 4. การประเมินผลหลังการแก้ไข/ปรับปรุง 5. การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผลการวิจัย พบว่าสามารถลดเปอร์เซ็นต์ของเสียในระหว่างกระบวนการผลิต และคำร้องเรียนจากลูกค้าที่เกิด เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดซึ่งสูงมาก ในช่วงเดือนตุลาคม 2541 ถึงเดือนมกราคม 2542 ซึ่งเป็นช่วงก่อนทำงานวิจัย จนกระทั่งเปอร์เซ็นต์ของเสียในระหว่างกระบวนการผลิตไม่เกิน3 เปอร์เซ็นต์ และคำร้องเรียนจากลูกค้าเป็น 0 รวมถึงมีระบบควบคุมคุณภาพเกิดขึ้นภายในองค์กร ในช่วงเดือนสิงหาคม 2542 ถึงเดือนกรกฎาคม 2543

บรรณานุกรม :
ธนะศักดิ์ ทุเรียน . (2543). การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ กรณีศึกษา โรงเรียนผลิตชิ้นส่วนยาง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธนะศักดิ์ ทุเรียน . 2543. "การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ กรณีศึกษา โรงเรียนผลิตชิ้นส่วนยาง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธนะศักดิ์ ทุเรียน . "การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ กรณีศึกษา โรงเรียนผลิตชิ้นส่วนยาง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
ธนะศักดิ์ ทุเรียน . การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ กรณีศึกษา โรงเรียนผลิตชิ้นส่วนยาง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.