ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคาดหวังของประชาชนต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคาดหวังของประชาชนต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี
นักวิจัย : สุนีย์ เจริญกุล
คำค้น : PEOPLE'S EXPECTATIONS , REGIONAL HOSPITAL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082543001038
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี ใน 3 ด้าน คือด้านบริหาร ด้านบริการ และด้านวิชาการ และความสัมพันธ์ของความคาดหวังดังกล่าวกับปัจจัยต่าง ๆ : เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดับการศึกษา,อาชีพ, รายได้, ที่อยู่, การได้รับข้อมูลข่าวสาร, การมารับบริการ,ระยะทางระหว่างบ้านกับโรงพยาบาล เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ประชาชนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสระบุรี จำนวน 378 คนในระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2543 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย, ร้อยละ, Mann - U test และ Kruskal Wallis test ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังของประชาชนต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาลสระบุรีโดยรวม และความคาดหวังทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านบริหารด้านบริการ และด้านวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความคาดหวังด้านบริการสูงเป็นลำดับที่ 1 ด้านวิชาการเป็นลำดับที่ 2 และด้านบริหารเป็นลำดับที่ 3 ประชาชนที่อยู่ นอกเขตเทศบาลมีความคาดหวังสูงกว่าประชาชนในเขตเทศบาล นอกจากนี้ยังพบว่าระดับการศึกษา ที่อยู่ระยะทางระหว่างบ้านกับโรงพยาบาล มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี (p < 0.05) ส่วนเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพรายได้ การได้รับข้อมูลข่าวสาร และการมารับบริการไม่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี (p > 0.05)สำหรับปัญหา ที่พบ คือ ประชาชนมีความคาดหวังสูงในด้านของคุณภาพบริการมากกว่าการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโรงพยาบาล และมีความต้องการข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ข้อเสนอแนะในการ วิจัย คือปรับปรุงคุณภาพบริการของโรงพยาบาลในทุกหน่วยงาน และเพิ่มบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในชุมชน รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงพยาบาล

บรรณานุกรม :
สุนีย์ เจริญกุล . (2543). ความคาดหวังของประชาชนต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุนีย์ เจริญกุล . 2543. "ความคาดหวังของประชาชนต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุนีย์ เจริญกุล . "ความคาดหวังของประชาชนต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
สุนีย์ เจริญกุล . ความคาดหวังของประชาชนต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.