ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โมเลคิวลาร์โลไซและไกลโคซิเลชั่นของดีไฮโดรฮิสติดิโนไฮดรอกซีเมโรเดสโมซีนในเส้นใยคอลลาเจนแบบที่หนึ่งของเนื้อเยื่อที่ไม่มินเนราลไลช์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โมเลคิวลาร์โลไซและไกลโคซิเลชั่นของดีไฮโดรฮิสติดิโนไฮดรอกซีเมโรเดสโมซีนในเส้นใยคอลลาเจนแบบที่หนึ่งของเนื้อเยื่อที่ไม่มินเนราลไลช์
นักวิจัย : ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์
คำค้น : TYPE , COLLAGEN , TURKEY TENDON , DEHYDRO-HISTIDINOHYDROXYMERODESMOSINE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082543000705
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเชื่อมต่อกันระหว่างโมเลกุลของคอลลาเจนโดยครอสลิงค์แบบพันธะโคเวเลนต์ เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เครือข่ายของคอลลาเจนมีคุณสมบัติทางชีวกายภาพที่เหมาะสม ดีไฮโดรฮิสติดิโนไฮดรอกซีเมโรเดสโมซีนเป็นสารครอสลิงค์ชนิดเตตรา-เวเลนต์ที่พบในเนื้อเยื่อที่ไม่มินเนราลไลซ์ทั่วไป อย่างไรก็ดีถึงแม้จะมีปริมาณมากสารครอสลิงค์ตัวนี้ก็ไม่ได้รับการศึกษาอย่างละเอียดถ่องแท้ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือ เพื่อทำการแยกสารครอสลิงค์นี้ และศึกษาถึงตำแหน่งในโมเลกุลตลอดจนภาวะไกลโคซิเลชั่นของครอสลิงค์นี้โดยศึกษาในเนื้อเยื่อคอลลาเจนส่วนที่ไม่มินเนราลไลซ์ของเอ็นขาไก่งวง โดยนำเนื้อเยื่อคอลลาเจนดังกล่าวมาทำการรีดิวซ์โดยใช้สารโซเดียมโบโรไฮไดรด์ที่มีกัมมันตภาพรังสี และนำไปทำการย่อยเป็นลำดับขั้นโดยใช้เอนไซม์ชนิดต่าง ๆ สารครอสลิงค์ถูกแยกออกจากกันโดยขบวนการโครมาโตกราฟฟีชนิดแรงดันสูง ผลที่ได้นำมาหาลำดับของกรดอะมิโนและการวิเคราะห์หามวล พบว่าครอสลิงค์นี้อาจเกิดได้ที่สามตำแหน่งในโมเลกุล ได้แก่1) ไลซิล อัลดีไฮด์ (อัลฟา1 9N) X ไลซิล อัลดีไฮด์ (อัลฟา1 9N) X ไฮดรอก-ซีไลซีน (อัลฟา1 930) X ฮิสติดีน (อัลฟา2 935) 2) ไลซิล อัลดีไฮด์ (อัลฟา19N) X ไลซิล อัลดีไฮด์ (อัลฟา2 6N) X ไฮดรอกซีไลซีน (อัลฟา 1 930) Xฮิตติดีน (อัลฟา 2 935) 3) ไลซิล อัลดีไฮด์ (อัลฟา1 9N) X ไลซิลอัลดีไฮด์(อัลฟา2 6N) X ไฮดรอกซีไลซีน (อัลฟา1 930 ) X ฮิสติดีน (อัลฟา1 932)ผลการทดลองที่ได้แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งในโมเลกุลที่มักเกิดครอสลิงค์ชนิดนี้มากกว่าเกี่ยวข้องกับอัลดีไฮด์ที่มาจากปลายทางด้านอะมิโนไฮดรอกซีไลซีนจากตำแหน่ง930 บนสายอัลฟา1 และฮิสติดีนจากตำแหน่ง 935 บนสายอัลฟา2 นอกจากนี้ยังพบว่าไฮดรอกซีไลซีนบนสายอัลฟา1 ตำแหน่ง 930 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดครอส-ลิงค์ชนิดนี้ไม่มีไกลโคซิเลชั่น แสดงว่ากลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่เกาะที่ไฮดรอกซีไลซีน930 อาจเป็นตัวกำหนดทิศทางการเกิดครอสลิงค์

บรรณานุกรม :
ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์ . (2543). โมเลคิวลาร์โลไซและไกลโคซิเลชั่นของดีไฮโดรฮิสติดิโนไฮดรอกซีเมโรเดสโมซีนในเส้นใยคอลลาเจนแบบที่หนึ่งของเนื้อเยื่อที่ไม่มินเนราลไลช์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์ . 2543. "โมเลคิวลาร์โลไซและไกลโคซิเลชั่นของดีไฮโดรฮิสติดิโนไฮดรอกซีเมโรเดสโมซีนในเส้นใยคอลลาเจนแบบที่หนึ่งของเนื้อเยื่อที่ไม่มินเนราลไลช์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์ . "โมเลคิวลาร์โลไซและไกลโคซิเลชั่นของดีไฮโดรฮิสติดิโนไฮดรอกซีเมโรเดสโมซีนในเส้นใยคอลลาเจนแบบที่หนึ่งของเนื้อเยื่อที่ไม่มินเนราลไลช์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์ . โมเลคิวลาร์โลไซและไกลโคซิเลชั่นของดีไฮโดรฮิสติดิโนไฮดรอกซีเมโรเดสโมซีนในเส้นใยคอลลาเจนแบบที่หนึ่งของเนื้อเยื่อที่ไม่มินเนราลไลช์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.