ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแรงยึดเฉือน และการรั่วซึมของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันต่างชนิด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแรงยึดเฉือน และการรั่วซึมของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันต่างชนิด
นักวิจัย : ปิยะนุช สายสุวรรณ์
คำค้น : SEALANT , SHEAR BOND STRENGTH , MICROLEAKAGE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082543000688
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองในห้องปฏิบัติการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบแรงยึดเฉือนและการรั่วซึมของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดใหม่ 2 ชนิด(วัสดุเคลือบหลุมรองฟันผลิตในประเทศไทยและ Super-Bond C&B(+,โ) กับวัสดุเคลือบหลุมร่องที่นิยมใช้งาน 2 ชนิด (Delton (+,โ) Concise (+,ไ) การศึกษาแรงยึดเฉือนใช้ฟันกรามน้อยแท้จำนวน 60 ซี่ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ๆละ 15 ซี่ โดยการสุ่มเมื่อยึดวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันกับผิวเคลือบฟันแล้ว นำชิ้นตัวอย่างทั้งหมดแช่ในน้ำกลั่นที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นทดสอบแรงยึดเฉือนด้วยเครื่องทดสอบสากลอินสตรอนที่ความเร็ว 0.5 มิลลิเมตรต่อนาทีผลการทดสอบด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและการทดสอบตูกีที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า Super-Bond C&B (+,โ) มีค่าเฉลี่ยแรงยึดเฉือนมากที่สุด (20.19(+,ฑ)1.60 MPa) ต่างจากวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่ผลิตในประเทศไทย(12.67(+,ฑ)2.6 MPa), Delton (+,โ)(11.98(+,ฑ)3.24 MPa) และ Concise (+,ไ)(11.60(+,ฑ)3.44 MPa) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ~i(p<0.001)~i โดยวัสดุ3 ชนิดหลังมีค่าเฉลี่ยแรงยึดเฉือนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในการศึกษาการรั่วซึม ทำการเคลือบวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันลงบนฟันกรามน้อยแท้บนจำนวน 80 ซี่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตามชนิดของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่ทดสอบ นำฟันตัวอย่างทั้งหมดแช่ในน้ำกลั่นที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา24 ชั่วโมง ก่อนนำไปผ่านขบวนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (จำนวน 500 รอบ ระหว่าง5 กับ 55 องศาเซลเซียส รอบละ 30 วินาที) ร่วมกับการใช้สารละลายซิลเวอร์ไนเตรตเข้มข้นร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก จากนั้นตัดฟันเพื่อตรวจการรั่วซึมซี่ละ 3ตำแหน่ง โดยใช้เกณฑ์ในการให้คะแนน ตั้งแต่ 0-3 ตรวจการรั่วซึมด้วยทันตแพทย์2 คน โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ที่กำลังขยาย 10 เท่า ผลการทดสอบด้วยสถิติไค-สแควร์และสถิติน็อนพาราเมตริกชนิดครูสคอล วอลลิส พบว่าการรั่วซึมของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันทั้ง 4 ชนิดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ~i(p>0.05)~i แต่ Super-BondC&B(+,โ) (มีแนวโน้มที่จะเกิดการรั่วซึมน้อยที่สุด และระดับการรั่วซึมของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันทั้ง 4 ชนิดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ~i(p>0.05)~i

บรรณานุกรม :
ปิยะนุช สายสุวรรณ์ . (2543). การศึกษาแรงยึดเฉือน และการรั่วซึมของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันต่างชนิด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปิยะนุช สายสุวรรณ์ . 2543. "การศึกษาแรงยึดเฉือน และการรั่วซึมของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันต่างชนิด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปิยะนุช สายสุวรรณ์ . "การศึกษาแรงยึดเฉือน และการรั่วซึมของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันต่างชนิด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
ปิยะนุช สายสุวรรณ์ . การศึกษาแรงยึดเฉือน และการรั่วซึมของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันต่างชนิด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.