ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในยุทธวิธีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลของครูประถมศึกษา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในยุทธวิธีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลของครูประถมศึกษา
นักวิจัย : พิทักษ์ ม้าฮอส
คำค้น : STRATEGIES FOR GETTING TO KNOW INDIVIDUAL STUDENTS , QUANTITATIVE RESEARCH , QUALITATIVE RESEARCH , ELEMENTARY , STUDENT CENTRE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082543000858
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและนำเสนอยุทธวิธีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลของครูประถมศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยการศึกษาเอกสารและวีดิทัศน์การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิการศึกษากรณีศึกษาจำนวน 2 กรณี การำสรวจความคิดเห็นของครูประถมศึกษา 450 คน และการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัยพบว่ายุทธวิธีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลของครูประถมศึกษาควรเป็นดังนี้ (1) มุ่งรู้จักนักเรียนอย่างน้อย 3 ด้านคือ ลักษณะนิสัย การเรียนและภูมิหลัง (2) เก็บข้อมูล 2 ช่วงเวลาคือ ช่วงก่อนเปิดเรียนและช่วงเปิดเรียน (3) ใช้แหล่งทุติยภูมิ แหล่งข้อมูลบุคคล และแหล่งข้อมูลจากสถานการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียน (4) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสังเกต สัมภาษณ์ การตรวจผลงานการเยี่ยมบ้าน การจัดกิจกรรม การประชุมครู และแบบสอบ (5) สร้างความเข้าใจจากข้อมูล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคลแล้วสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลลงกระดาษหน้าเดียว (6) ใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินแผนการสอนออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล

บรรณานุกรม :
พิทักษ์ ม้าฮอส . (2543). การศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในยุทธวิธีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลของครูประถมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พิทักษ์ ม้าฮอส . 2543. "การศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในยุทธวิธีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลของครูประถมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พิทักษ์ ม้าฮอส . "การศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในยุทธวิธีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลของครูประถมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
พิทักษ์ ม้าฮอส . การศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในยุทธวิธีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลของครูประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.