ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตไซแลนเนสจาก ~iTrichoderma reesei~i โดยใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตไซแลนเนสจาก ~iTrichoderma reesei~i โดยใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร
นักวิจัย : เนริสา คุณประทุม
คำค้น : ~iTrichoderma reesei~i , XYLANASE , AGRICULTURAL WASTES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082543000368
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เมื่อนำ ~iTrichoderma reesei~i Rut C-30 เลี้ยงในอาหารสูตร productionmedium ที่ pH 5 อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส โดยใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร4 ชนิด คือรำข้าวสาลี รำข้าวเจ้า เปลือกถั่วลิสง และชานอ้อย เป็นแหล่งคาร์บอนพบว่ารำข้าวสาลีให้แอคติวิตีของไซแลนเนสสูงสุด (23.931 U/ml) และรำข้าวเจ้ามีแอคติวิตีของเซลลูเลสสูงสุด (0.656 U/ml) จากนั้นนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรทั้ง 4 ชนิด มาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พบว่ารำข้าวสาลีมีปริมาณเฮมิเซลลูโลสหรือไซแลนมากที่สุด โดยมีปริมาณ 26.10 กรัม ต่อน้ำหนักแห้ง ส่วนเปลือถั่วมีปริมาณเซลลูโลสสูงสุด (35.13 กรัมต่อน้ำหนักแห้ง) โดยที่การมีปริมาณเฮมิเซลลูโลสค่อนข้างสูงในรำข้าวสาลีมีผลส่งเสริมการผลิตไซแลนเนสได้ เมื่อนำรำข้าวสาลีมาหาความเข้มข้นที่เหมาะสม พบว่าที่ระดับความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ ให้แอคติวิตีของไซแลนเนสสูงสุด (27.946 U/ml) และใช้แหล่งไนโตรเจนที่เหมาะสมคือ cornsteep liquor เมื่อศึกษาถึงผลของสารที่มีผลกระตุ้นการผลิตเอนไซม์ไซแลนเนส3 ชนิด คือ ไซแลน ไซโลส และ(+,b)-methyl-syloside พบว่าไซแลนมีผลต่อการผลิตไซแลนเนสเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ไซโลสและ (+,b)-methyl-sylosideมีผลกระตุ้นการผลิตเอนไซม์ไซแลนเนสเพิ่มขึ้น โดยไซโลสที่ระดับความเข้มข้น 0.2 กรัมต่อลิตรให้ค่าแอคติวิตีของเอนไซม์เพิ่มขึ้น 1.85 เท่าและ (+,b)-methyl-xylosideที่ระดับความเข้มข้น 5 กรัมต่อลิตรให้ค่าแอคติวิตีของเอนไซม์เพิ่มขึ้น 5.32 เท่า

บรรณานุกรม :
เนริสา คุณประทุม . (2543). การผลิตไซแลนเนสจาก ~iTrichoderma reesei~i โดยใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เนริสา คุณประทุม . 2543. "การผลิตไซแลนเนสจาก ~iTrichoderma reesei~i โดยใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เนริสา คุณประทุม . "การผลิตไซแลนเนสจาก ~iTrichoderma reesei~i โดยใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
เนริสา คุณประทุม . การผลิตไซแลนเนสจาก ~iTrichoderma reesei~i โดยใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.