ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เนื้อหา และการสะท้อนค่านิยมในนิตยสารวัยรุ่น เธอกับฉัน เดอะบอย ฮาร์ท

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เนื้อหา และการสะท้อนค่านิยมในนิตยสารวัยรุ่น เธอกับฉัน เดอะบอย ฮาร์ท
นักวิจัย : พจนีย์ พจนะลาวัณย์
คำค้น : CONTENT PRESENTATION , VALUES , MAGAZINES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544001326
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการ รูปแบบและลักษณะการนำเสนอเนื้อหา การจัดหน้าในนิตยสาร รวมถึงศึกษาค่านิยมทางสังคมที่สะท้อนอยู่ในเนื้อหาของนิตยสารเธอกับฉัน นิตยสารเดอะบอย และนิตยสารฮาร์ท โดยทำการวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏในนิตยสารเธอกับฉัน นิตยสารเดอะบอย และนิตยสารฮาร์ทตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2542 และสัมภาษณ์ผู้ผลิตนิตยสารทั้ง 3 ฉบับ และนักวิชาการจำนวนทั้งสิ้น14 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. นิตยสารเธอกับฉัน นิตยสารเดอะบอย และนิตยสารฮาร์ท มีพัฒนาการที่คล้ายกัน 2. นิตยสารทั้ง 3 ฉบับ มีการจัดหน้าในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 3. จากการศึกษารูปแบบเนื้อหาที่นำเสนอในนิตยสารทั้ง 3 ฉบับ พบว่ารูปแบบที่นำเสนอมากที่สุดคือ รูปแบบคอลัมน์ประจำ รองลงมาได้แก่รูปแบบสรุปข่าว ส่วนรูปแบบเนื้อหาที่นำเสนอน้อยที่สุดคือรูปแบบสารคดี 4. สำหรับลักษณะเนื้อหาในนิตยสาร พบว่าลักษณะด้านบุคคลได้รับการนำเสนอมากที่สุดรองลงมาได้แก่ลักษณะด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ส่วนลักษณะเนื้อหาที่นำเสนอน้อยที่สุดคือลักษณะด้านประวัติศาสตร์ 5. ค่านิยมทางสังคมที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาของนิตยสารทั้ง 3 ฉบับ พบว่ามีค่านิยมทางสังคมที่ไม่พึงปฏิบัติ มากกว่าค่านิยมทางสังคมที่พึงปฏิบัติ ค่านิยมทางสังคมที่ไม่พึงปฏิบัติที่พบมากที่สุด ได้แก่ ค่านิยมการบริโภคสินค้าต่างประเทศ รองลงมาคือค่านิยมความฟุ่มเฟือย ส่วนค่านิยมทางสังคมที่พึงปฏิบัติที่พบมากที่สุด ได้แก่ ค่านิยมการพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ รองลงมาคือค่านิยมการประหยัด

บรรณานุกรม :
พจนีย์ พจนะลาวัณย์ . (2544). เนื้อหา และการสะท้อนค่านิยมในนิตยสารวัยรุ่น เธอกับฉัน เดอะบอย ฮาร์ท.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พจนีย์ พจนะลาวัณย์ . 2544. "เนื้อหา และการสะท้อนค่านิยมในนิตยสารวัยรุ่น เธอกับฉัน เดอะบอย ฮาร์ท".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พจนีย์ พจนะลาวัณย์ . "เนื้อหา และการสะท้อนค่านิยมในนิตยสารวัยรุ่น เธอกับฉัน เดอะบอย ฮาร์ท."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
พจนีย์ พจนะลาวัณย์ . เนื้อหา และการสะท้อนค่านิยมในนิตยสารวัยรุ่น เธอกับฉัน เดอะบอย ฮาร์ท. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.