ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องมือช่วยประเมินค่าใช้จ่ายของการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเทคนิคโคโคโม2

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องมือช่วยประเมินค่าใช้จ่ายของการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเทคนิคโคโคโม2
นักวิจัย : ศรินทร์ วัชรบุศราคำ
คำค้น : COST DRIVER , COST ESTIMATING , COCOMO II , RATING SCALE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082542001011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จุดมุ่งหมายของการทำวิจัยคือ เพื่อการพัฒนาเครื่องมือช่วยให้ผู้ใช้เลือกระดับของตัวขับค่าใช้จ่ายสำหรับการประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเทคนิคโคโคโม2 ซึ่งโคโคโม2 ประกอบด้วยโมเดลย่อย 3 โมเดล คือ แอปพลิเคชันคอมโพซิชันโมเดล เออรีดิไซด์โมเดล และโพสคอมโพซิชันโมเดล ผู้ใช้เครื่องมือนี้สามารถใช้โมเดลย่อยในการประมาณค่าใช้จ่ายได้ทั้ง 3 โมเดลย่อย สำหรับโพสคอมโพซิชันนั้น ได้พัฒนาออกเป็น 3 ระดับ ตามความเหมาะสมของผู้ใช้โดยในระดับที่ 3 ผู้ใช้ต้องตอบชุดคำถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น คำตอบเหล่านี้จะถูกนำไปประมวลผลเพื่อให้ได้ระดับของตัวขับค่าใช้จ่ายในโคโคโม2 และค่าประมาณการค่าใช้จ่าย ชุดคำถามที่สร้างขึ้นมานั้น มีลักษณะของคำถาม 2 ลักษณะ คือ คำถามปลายเปิดและคำถามปลายปิดโดยที่คำถามที่มีลักษณะเป็นปลายปิดได้นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น โดยใช้เทคนิคเดลฟายในการเก็บรวบรวมความคิดเห็น หลังจากนั้นได้นำชุดคำถามที่ได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่ง แต่ในครั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญต้องทำการกำหนดชุดคำตอบที่เหมาะสมสำหรับกำหนดระดับให้กับตัวขับค่าใช้จ่าย ข้อมูลของชุดคำตอบทั้งหมดนี้ถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลสอนให้กับโปรแกรมการเรียนรู้ C4.5 เพื่อสร้างต้นไม้การตัดสินใจที่ช่วยเลือกระดับให้กับตัวขับค่าใช้จ่าย ชุดคำถามและต้นไม้การตัดสินใจที่ได้นำมาสร้างเครื่องมือสำหรับประมาณค่าใช้จ่าย จากนั้นได้ทดสอบเครื่องมือโดยให้ผู้ใช้ 2 กลุ่มมาประเมินค่าใช้จ่ายของการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ผู้วิจัยกำหนดขึ้นผู้ใช้กลุ่มแรกใช้วิธีการประมาณโดยวิธีโคโคโม2 และผู้ใช้กลุ่มที่สองใช้ชุดคำถามช่วยในการกำหนดระดับของตัวขับค่าใช้จ่าย ผลปรากฎว่าค่าประมาณการค่าใช้จ่ายที่ได้จากผู้ใช้ 2 กลุ่ม มีค่าใกล้เคียงกัน ด้วยความเชื่อมั่น 95%

บรรณานุกรม :
ศรินทร์ วัชรบุศราคำ . (2542). การพัฒนาเครื่องมือช่วยประเมินค่าใช้จ่ายของการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเทคนิคโคโคโม2.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศรินทร์ วัชรบุศราคำ . 2542. "การพัฒนาเครื่องมือช่วยประเมินค่าใช้จ่ายของการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเทคนิคโคโคโม2".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศรินทร์ วัชรบุศราคำ . "การพัฒนาเครื่องมือช่วยประเมินค่าใช้จ่ายของการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเทคนิคโคโคโม2."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
ศรินทร์ วัชรบุศราคำ . การพัฒนาเครื่องมือช่วยประเมินค่าใช้จ่ายของการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเทคนิคโคโคโม2. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.