ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของระยะเวลาก่อนการบ่มด้วยแสงต่อกำลังแรงยึดแบบเฉือนและความยาวของเรซินแทกของวัสดุผนึกหลุมร่องฟันชนิดหนึ่งในฟันกรามน้ำนม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของระยะเวลาก่อนการบ่มด้วยแสงต่อกำลังแรงยึดแบบเฉือนและความยาวของเรซินแทกของวัสดุผนึกหลุมร่องฟันชนิดหนึ่งในฟันกรามน้ำนม
นักวิจัย : ดวงธิดา ชุติมานุตสกุล
คำค้น : TIME-LAPSE BEFORE LIGHT CURING , SEALANT , SHEAR BOND STRENGTH , RESIN TAG
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082542000722
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของระยะเวลาที่แตกต่างกันก่อนการบ่มด้วยแสงต่อกำลังแรงยึดแบบเฉือนและความยาวของเรซินแทกของวัสดุผนึกหลุมร่องฟัน Concise('TM) ในฟันกรามน้ำนมการศึกษากำลังแรงยึดแบบเฉือนทำการทดลองโดยใช้ชิ้นส่วนของฟันกรามน้ำนมด้านทางแก้มหรือด้านทางลิ้นจำนวน 60 ชิ้น แบ่งโดยการสุ่มเป็น 3 กลุ่มทดลอง ๆ ละ 20 ชิ้น ตามระยะเวลาก่อนการบ่มด้วยแสง 5, 10 และ 30 วินาที หลังจากหล่อแบบวัสดุผนึกหลุมร่องฟันบนชิ้นตัวอย่างและบ่มด้วยแสงให้แข็งตัวแล้ว นำชิ้นตัวอย่างไปแช่ในน้ำกลั่นนาน 24 ชั่วโมง ก่อนนำไปทดสอบกำลังแรงยึดแบบเฉือนด้วยเครื่องทดสอบทั่วไป ส่วนการศึกษาความยาวของเรซินแทกทำการทดลองโดยใช้ชิ้นส่วนของฟันกรามน้ำนมด้านทางแก้มจำนวน 12 ชิ้น ทำการศึกษาโดยเตรียมกลุ่มระยะเวลาก่อนการบ่มด้วยแสง 5 กับ 10 วินาทีในชิ้นตัวอย่างเดียวกันจำนวน 6 ชิ้น และเตรียมกลุ่มระยะเวลาก่อนการบ่มด้วยแสง 10 กับ 30 วินาทีในชิ้นตัวอย่างเดียวกันจำนวน 6 ชิ้น หลังจากทางวัสดุผนึกหลุมร่องฟันบนชิ้นตัวอย่างและบ่มด้วยแสงให้แข็งตัวแล้ว นำชิ้นตัวอย่างไปแช่ในน้ำกลั่นนาน 24 ชั่วโมง ก่อนนำไปฝังในเรซินอีพ็อกซีรอจนเรซินอีพ็อกซีแข็งตัวจึงตัดชิ้นตัวอย่างตามแนวแกนฟันเพื่อแบ่ง 2 กลุ่มทดลองออกจากกันขัดผิวบริเวณรอยตัดให้เรียบก่อนละลายส่วนของผิวเคลือบฟันออกด้วยสารละลายกรดฟอสฟอริก ล้างน้ำรอให้ชิ้นตัวอย่างแห้งจึงนำไปเคลือบด้วยอนุภาคทอง เพื่อศึกษาความยาวของเรซินแทกจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ผลการวิจัยพบว่ากำลังแรงยึดแบบเฉือนมีค่าเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาก่อนการบ่มด้วยแสงที่นานขึ้นโดยค่าเฉลี่ยกำลังแรงยึดแบบเฉือนในกลุ่มระยะเวลาก่อนการบ่มด้วยแสง 5, 10 และ 30 วินาที มีค่าเท่ากับ 10.76 (+,ฑ) 2.42 11.96 (+,ฑ) 1.76 และ 14.66 (+,ฑ) 3.23 เมกกะปาสคาล ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยกำลังแรงยึดแบบเฉือนในกลุ่มระยะเวลาก่อนการบ่มด้วยแสง 30 วินาทีมีค่ามากกว่ากลุ่มอื่น ๆอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.05 ส่วนค่าเฉลี่ยกำลังแรงยึดแบบเฉือนในกลุ่มระยะเวลาก่อนการบ่มด้วยแสง 5 วินาทีมีค่าน้อยที่สุด แต่มีค่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มระยะเวลาก่อนการบ่มด้วยแสง 10 วินาที สำหรับค่าเฉลี่ยความยาวของเรซินแทกในกลุ่มระยะเวลาก่อนการบ่มด้วยแสง 5, 10 และ 30 วินาที มีค่าเท่ากับ 7.93 (+,ฑ) 1.40, 9.08(+,ฑ) 2.15และ 8.68 (+,ฑ) 1.59 ไมครอนตามลำดับ โดยค่าเฉลี่ยความยาวของเรซินแทกในกลุ่มระยะเวลาก่อนการบ่มด้วยแสง 10 วินาทีมีค่ามากที่สุดและมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.05 เฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มระยะเวลาก่อนการบ่มด้วยแสง 5 วินาทีซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่มีค่าน้อยที่สุดแต่ค่าเฉลี่ยความยาวของเรซินแทกในกลุ่มระยะเวลาก่อนการบ่มด้วยแสง 5 วินาทีนี้มีค่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มระยะเวลาก่อนการบ่มด้วยแสง 30วินาที การวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าระยะเวลาก่อนการบ่มด้วยแสงมีผลต่อกำลังแรงยึดแบบเฉือนมากกว่าที่จะมีผลต่อความยาวของเรซินแทกของวัสดุผนึกหลุมร่องฟัน Concise('TM) ที่เกิดขึ้นในฟันกรามน้ำนม

บรรณานุกรม :
ดวงธิดา ชุติมานุตสกุล . (2542). ผลของระยะเวลาก่อนการบ่มด้วยแสงต่อกำลังแรงยึดแบบเฉือนและความยาวของเรซินแทกของวัสดุผนึกหลุมร่องฟันชนิดหนึ่งในฟันกรามน้ำนม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดวงธิดา ชุติมานุตสกุล . 2542. "ผลของระยะเวลาก่อนการบ่มด้วยแสงต่อกำลังแรงยึดแบบเฉือนและความยาวของเรซินแทกของวัสดุผนึกหลุมร่องฟันชนิดหนึ่งในฟันกรามน้ำนม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดวงธิดา ชุติมานุตสกุล . "ผลของระยะเวลาก่อนการบ่มด้วยแสงต่อกำลังแรงยึดแบบเฉือนและความยาวของเรซินแทกของวัสดุผนึกหลุมร่องฟันชนิดหนึ่งในฟันกรามน้ำนม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
ดวงธิดา ชุติมานุตสกุล . ผลของระยะเวลาก่อนการบ่มด้วยแสงต่อกำลังแรงยึดแบบเฉือนและความยาวของเรซินแทกของวัสดุผนึกหลุมร่องฟันชนิดหนึ่งในฟันกรามน้ำนม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.