ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของซีเมนต์ต่อความต้านทานการแตกหักของครอบฟันโลหะเคลือบพอร์ซเลนที่มีขอบแตกต่างกัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของซีเมนต์ต่อความต้านทานการแตกหักของครอบฟันโลหะเคลือบพอร์ซเลนที่มีขอบแตกต่างกัน
นักวิจัย : สุกีรติ คุปตภากร
คำค้น : REDUCED METAL , RESIN CEMENT , FRACTURE RESISTANCE , PORCELAIN FUSED-TO-METAL CROWN
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082542000718
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การทำครอบฟันโลหะเคลือบพอร์ซเลน เป็นวิธีบูรณะที่ได้รับความนิยมวิธีหนึ่ง เนื่องจากได้ทั้งความแข็งแรงจากโครงโลหะภายในและความสวยงามจากพอร์ซเลนที่อยู่ภายนอก การทำครอบฟันขอบโลหะจะทำให้เห็นเส้นสีดำของโลหะบริเวณคอฟัน ดังนั้นในบริเวณที่ต้องการความสวยงามจึงควรทำครอบฟันขอบพอร์ซเลน แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาความขุ่นทึบบริเวณคอฟันเนื่องจากแสงไม่สามารถส่องผ่านไปยังเนื้อเยื่อรอบ ๆ ได้ การทำครอบฟันขอบพอร์ซเลนที่ร่นโครงโลหะด้านหน้าขึ้นไป จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความต้านทานต่อการแตกหักของครอบฟันโลหะเคลือบพอร์ซเลนที่มีขอบทางด้านหน้าแตกต่างกัน 3 แบบ คือชนิดขอบโลหะ ชนิดขอบพอร์ซเลน และชนิดขอบพอร์ซเลนที่ร่นโครงโลหะขึ้นไป 1 ม.ม. เพื่อให้มีการสะท้อนของแสงบริเวณนี้ได้ดีขึ้น และเพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของซีเมนต์ชนิดต่าง ๆ คือ ซิงค์ฟอสเฟตซีเมนต์ พอลิคาร์บอกซิเลตซีเมนต์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์และ เรซินซีเมนต์ ต่อความต้านทานการแตกหักของครอบฟันทั้ง 3 แบบ ทำการทดสอบโดยใช้ฟันกรามน้อยบน ที่ไม่มีรอยผุ รอยอุด หรือพยาธิสภาพใด ๆ และเก็บรักษาไว้ในสารละลายน้ำเกลือที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียสจนกระทั่งถึงเวลาทดลองจำนวน 120 ซี่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนละ 40ซี่ เพื่อทำครอบฟันโลหะเคลือบพอร์ซเลนที่มีขอบต่างกัน 3 แบบ โดยส่วนที่ 1 ทำเป็นครอบฟันขอบโลหะส่วนที่ 2 ทำเป็นครอบฟันขอบพอร์ซเลนที่มีโลหะรองรับ และส่วนที่ 3 เป็นครอบฟันของพอร์ซเลนที่ถูกร่นโครงโลหะขึ้นไป 1 ม.ม. จากนั้นแบ่งแต่ละส่วนเป็นกลุ่มย่อย ๆ 4 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ซี่เพื่อนำมายึดด้วยซีเมนต์ 4 ชนิด คือ กลุ่ม 1ก 2ก และ 3ก ยึดด้วยซิงค์ฟอสเฟตซีเมนต์ กลุ่ม 1ข2ข และ 3ข ยึดด้วยพอลิคาร์บอกซิเลตซีเมนต์ กลุ่ม 1ค 2ค และ 3ค ยึดด้วยกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ส่วนกลุ่ม 1ง 2ง และ 3ง ยึดด้วยเรซินซีเมนต์ จากนั้น นำมาทดสอบความต้านทานต่อการแตกหักกลุ่ม 2ข) 1860.24(+,ฑ)246.52 ได้ค่าเฉลี่ยดังนี้ (X(+,ฑ)S.D., N.) กลุ่ม 1ก) 2180.29(+,ฑ)388.98กลุ่ม 1ข) 2024.45(+,ฑ)279.15 กลุ่ม 1ค) 2170.95(+,ฑ)451.97 กลุ่ม 1ง) 2305.38(+,ฑ)234.56กลุ่ม 2ก) 1508.22(+,ฑ)225.87 กลุ่ม 2ข) 1860.24(+,ฑ)246.52 กลุ่ม 2ค) 2360.37(+,ฑ)262.94กลุ่ม 2ง) 2310.43(+,ฑ)440.58 กลุ่ม 3ก) 1367.47(+,ฑ)345.29 กลุ่ม 3ข) 1275.15(+,ฑ)258.34กลุ่ม 3ค) 1752.85(+,ฑ)248.14 กลุ่ม 3ง) 2120.17(+,ฑ)530.58 นำข้อมูลไปวิเคราะห์โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทิศทางเดียว และการทดสอบแบบทูกี สรุปได้ดังนี้ ครอบฟันขอบโลหะมีความต้านการการแตกหักที่สูงโดยไม่ขึ้นกับชนิดของซีเมนต์ แต่ครอบฟันขอบพอร์ซเลนและขอบพอร์ซเลนแบบร่นโครงโลหะ 1 ม.ม. จะมีค่าความต้านทานการแตกหักเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของซีเมนต์คือ ทั้งกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์และเรซินซีเมนต์ทำให้ความต้านทานการแตกหักของครอบฟันขอบพอร์ซเลนเพิ่มขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่เรซินซีเมนต์เพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่สามารถทำให้ความต้านทานการแตกหักของครอบฟันขอบพอร์ซเลนแบบร่นโครงโหละ 1 ม.ม. สูงขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)

บรรณานุกรม :
สุกีรติ คุปตภากร . (2542). ผลของซีเมนต์ต่อความต้านทานการแตกหักของครอบฟันโลหะเคลือบพอร์ซเลนที่มีขอบแตกต่างกัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุกีรติ คุปตภากร . 2542. "ผลของซีเมนต์ต่อความต้านทานการแตกหักของครอบฟันโลหะเคลือบพอร์ซเลนที่มีขอบแตกต่างกัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุกีรติ คุปตภากร . "ผลของซีเมนต์ต่อความต้านทานการแตกหักของครอบฟันโลหะเคลือบพอร์ซเลนที่มีขอบแตกต่างกัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
สุกีรติ คุปตภากร . ผลของซีเมนต์ต่อความต้านทานการแตกหักของครอบฟันโลหะเคลือบพอร์ซเลนที่มีขอบแตกต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.