ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาการใช้ยาที่บ้านของผู้ป่วยสูงอายุ ในเขตอำเภอลอง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการใช้ยาที่บ้านของผู้ป่วยสูงอายุ ในเขตอำเภอลอง
นักวิจัย : จุฬาลักษณ์ จงวิริยานุรักษ์
คำค้น : DRUG RELATED PROBLEMS , GERIATRIC PATIENTS , HOME CARE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082542000683
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงปัญหาการใช้ยาที่บ้านของผู้ป่วยสูงอายุ หลังได้รับการจำหน่ายจากโรงพยาบาลลองจังหวัดแพร่ เภสัชกรได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเหล่านี้ 4 ครั้ง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2541 ถึง พฤษภาคม 2542 จากผู้ป่วยจำนวน 54 ราย โดยศึกษาถึงลักษณะของปัญหาการใช้ยา อัตราการเกิดปัญหาการใช้ยา สาเหตุของปัญหาการใช้ยาที่บ้าน และอัตราการกลับเข้าพักรักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยสูงอายุ จากการติดตามผู้ป่วยที่บ้านครั้งแรก พบปัญหาการใช้ยาจำนวน 75 ปัญหาจากผู้ป่วย40 ราย (ร้อยละ 74.1) จำนวนปัญหาการใช้ยาโดยเฉลี่ยต่อรายเท่ากับ 1.39 ปัญหา โดยผู้ป่วยที่ใช้ยาเองมีปัญหาการใช้ยา 22 ราย (ร้อยละ 81.5) ซึ่งมากกว่าผู้ป่วยที่มีผู้ดูแลในการใช้ยา จำนวนปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยกลุ่มแรกมากกว่าผู้ป่วยกลุ่มหลังอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) และเมื่อมีการติดตามผู้ป่วยที่บ้านในครั้งที่ 2, 3 และ 4 พบว่า จำนวนผู้ป่วยที่มีปัญหาการใช้ยา และจำนวนปัญหาการใช้ยาลดลงทุกครั้งที่มีการเยี่ยมบ้าน โดยปัญหาการใช้ยาเหลือเพียง 4 ปัญหาจากผู้ป่วย 3 รายในการติดตามผู้ป่วยที่บ้าน ครั้งที่ 4 และจำนวนปัญหาการใช้ยาที่พบนั้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) ปัญหาจากการใช้ยาที่พบมากที่สุดจากการวิจัยคือ การไม่ได้รับยาที่แพทย์สั่ง (109 ปัญหา) เนื่องจากผู้ป่วยไม่เข้าใจวิธีใช้ยา รองลงมาคือ การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (10 ปัญหา) ผู้ป่วยที่กลับเข้าพักรักษาซ้ำในโรงพยาบาลในช่วง 7 เดือนที่ทำการวิจัยมีจำนวน 20 ราย (ร้อยละ 37.0) ซึ่งสาเหตุการกลับเข้าพักรักษาซ้ำนั้น ไม่ชัดเจนว่ามาจากปัญหาการใช้ยา แต่จำนวนผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาซ้ำที่โรงพยาบาลตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ช่วงก่อนการวิจัยมีจำนวน 4 ราย ลดลงเหลือเพียง 1 รายหลังการวิจัยนี้สิ้นสุดลง การติดตามการใช้ยาที่บ้านผู้ป่วยสูงอายุโดยเภสัชกรทำให้ปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยลดลงโดยเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยา ลดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เพิ่มความรู้เรื่องยาของผู้ป่วยนอกจากนี้การติดตามผู้ป่วยที่บ้านจะช่วยให้ทราบปัญหาในการใช้ยาของผู้ป่วยอย่างแท้จริง จากสภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วย การปฏิบัติตนขณะอยู่บ้าน ซึ่งอาจแตกต่างจากข้อมูลที่ได้รับจากโรงพยาบาลเช่น การเก็บรักษายาและผู้ป่วยมีความคิดเห็นว่าการติดตามการใช้ยาที่บ้านโดยเภสัชกรนั้น เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ป่วย

บรรณานุกรม :
จุฬาลักษณ์ จงวิริยานุรักษ์ . (2542). ปัญหาการใช้ยาที่บ้านของผู้ป่วยสูงอายุ ในเขตอำเภอลอง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จุฬาลักษณ์ จงวิริยานุรักษ์ . 2542. "ปัญหาการใช้ยาที่บ้านของผู้ป่วยสูงอายุ ในเขตอำเภอลอง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จุฬาลักษณ์ จงวิริยานุรักษ์ . "ปัญหาการใช้ยาที่บ้านของผู้ป่วยสูงอายุ ในเขตอำเภอลอง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
จุฬาลักษณ์ จงวิริยานุรักษ์ . ปัญหาการใช้ยาที่บ้านของผู้ป่วยสูงอายุ ในเขตอำเภอลอง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.