ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพ ความพึงพอใจในความสัมพันธ์กับรูปแบบความรักของคู่รัก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพ ความพึงพอใจในความสัมพันธ์กับรูปแบบความรักของคู่รัก
นักวิจัย : วาริน เทพยายน
คำค้น : PERSONALITY TRAITS , RELATIONSHIP SATISFACTION , LOVE STYLE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082542000584
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพ ความพึงพอใจในความสัมพันธ์ กับรูปแบบความรักของคู่รัก ที่ยังมิได้สมรสจำนวน 100 คู่ ตอบแบบสอบถาม 3 ฉบับได้แก่ มาตรวัดเจตคติเกี่ยวกับความรัก มาตรวัดความพึงพอใจในความสัมพันธ์และแบบวัดบุคลิกภาพที่พัฒนามาจาก Myers-Briggs Type Indicator ผลการวิจัยพบว่า 1. ลักษณะการตัดสินโดยใช้ความคิด มีสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางลบกับความรักแบบลุ่มหลง(P<.001) ลักษณะการตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึกมีสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางบวกกับความรักแบบลุ่มหลงและมีสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางลบกับความรักแบบไม่ผูกมัด และความรักแบบใช้เหตุและผล (P<.05)ลักษณะแนวการปฏิบัติตัวแบบมีแบบแผน มีสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางลบกับความรักแบบไม่ผูกมัด (P<.05)ลักษณะแนวการปฏิบัติตัวแบบยืดหยุ่น มีสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางบวกกับความรักแบบไม่ผูกมัด และความรักแบบลุ่มหลง (P<.05) ส่วนลักษณะบุคลิกภาพด้านอื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบของความรักอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 2. ความรักแบบเสน่หา ความรักแบบเสียสละ และความรักแบบมิตรภาพ มีสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางบวกกับความพึงพอใจในความสัมพันธ์ (p<.001) และความรักแบบไม่ผูกมัดมีสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางลบกับความพึงพอใจในความสัมพันธ์ (p<.001) ส่วนความรักแบบใช้เหตุและผล และความรักแบบลุ่มหลงไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

บรรณานุกรม :
วาริน เทพยายน . (2542). ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพ ความพึงพอใจในความสัมพันธ์กับรูปแบบความรักของคู่รัก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วาริน เทพยายน . 2542. "ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพ ความพึงพอใจในความสัมพันธ์กับรูปแบบความรักของคู่รัก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วาริน เทพยายน . "ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพ ความพึงพอใจในความสัมพันธ์กับรูปแบบความรักของคู่รัก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
วาริน เทพยายน . ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพ ความพึงพอใจในความสัมพันธ์กับรูปแบบความรักของคู่รัก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.