ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างหัวเรื่องที่อ่านและข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนกับสัมฤทธิ์ผลในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างหัวเรื่องที่อ่านและข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนกับสัมฤทธิ์ผลในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1
นักวิจัย : กาญจนา ปราบพาล , กุลยา คัมภิรานนท์ , บุญศิริ อนันตเศรษฐ์ , ภัสสร สิงคาลวณิช , ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์
คำค้น : ภาษาอังกฤษ--การศึกษาและการสอน--วิจัย , ภาษาอังกฤษ--การอ่าน--วิจัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/762
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะสำรวจหัวเรื่องที่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 มีความสนใจต้องการอ่านในวิชาภาษาอังกฤาและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องนิสิตต้องการอ่าน (เรื่องทั่วไปและเรื่องเฉพาะสาขาวิชา) และข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน (คณะ เพศ และจำนวนปีที่เรียนภาษาอังกฤษ) กับความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิต (คะแนนการอ่านและคะแนนการฟัง-การพูด) กลุ่มประชากรคือนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่สุ่มมาจาก 14 คณะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 834 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับหัวเรื่องที่นิสิตสนในอ่านแบบ rating scales การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS ปรากฏว่าค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเชื่อถือได้ การสำรวจหัวเรื่องที่นิสิตสนใจอ่านปรากฏว่านิสิตทั้ง 14 คณะสนใจอ่านเรื่องการท่องเที่ยว นิทานเรื่องสั้นและการ์ตูน สิ่งมหัศจรรย์และขนบธรรมเนียมแปลก ๆ และเหตุการณ์สำคัญในโลกปัจจุบัน และมีบางหัวเรื่องที่เป็นที่สนใจสำหรับนิสิตเฉพาะกลุ่ม เช่นกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์และกลุ่มคณะสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหัวเรื่องที่นิสิตสนใจอ่านและข้อมูลเกียวกับตัวนิสิตกับสัมฤทธิผลการเรียนภาษาอังกฤษปรากฏว่าความสัมพันธ์ในเชิงทำนายของเรื่องทั่วไป เรื่องเฉพาะสาขาวิชา เพศ และจำนวนปีที่เรียนภาษาอังกฤษกับความสามารถในการอ่านและการฟัง-การพูดแตกต่างกันไปแล้วแต่คณะ เปอร์เซ็นต์ที่ตัวแปรดังกล่าวอธิบายความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ระหว่าง 1% ถึง 33%

บรรณานุกรม :
กาญจนา ปราบพาล , กุลยา คัมภิรานนท์ , บุญศิริ อนันตเศรษฐ์ , ภัสสร สิงคาลวณิช , ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ . (2526). ความสัมพันธ์ระหว่างหัวเรื่องที่อ่านและข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนกับสัมฤทธิ์ผลในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาญจนา ปราบพาล , กุลยา คัมภิรานนท์ , บุญศิริ อนันตเศรษฐ์ , ภัสสร สิงคาลวณิช , ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ . 2526. "ความสัมพันธ์ระหว่างหัวเรื่องที่อ่านและข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนกับสัมฤทธิ์ผลในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาญจนา ปราบพาล , กุลยา คัมภิรานนท์ , บุญศิริ อนันตเศรษฐ์ , ภัสสร สิงคาลวณิช , ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างหัวเรื่องที่อ่านและข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนกับสัมฤทธิ์ผลในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
กาญจนา ปราบพาล , กุลยา คัมภิรานนท์ , บุญศิริ อนันตเศรษฐ์ , ภัสสร สิงคาลวณิช , ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ . ความสัมพันธ์ระหว่างหัวเรื่องที่อ่านและข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนกับสัมฤทธิ์ผลในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.