ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติ ของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน 3 ระดับของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติ ของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน 3 ระดับของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : กาญจนา ปราบพาล , ภัสสร สิงคาลวณิช , อรอนงค์ หิรัญบูรณะ , กุลพร หิรัญบูรณะ
คำค้น : ภาษาอังกฤษ--การศึกษาและการสอน , การสื่อสาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/759
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยร้มีวัตถุประสงค์ที่จะสำรวจวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน 3 ระดับของประเทศไทยที่ได้จากความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนหลักสูตรเพื่อนำวัตถุประสงค์ที่ได้มาเสนอเป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนสร้างหรือปรับปรุงการเรียนการสอนในแต่ละระดับ โดยคำนึงถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของบุคคลทั้งสามกลุ่มซึ่งได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา จำนวนปีที่เรียนและสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่าง 4262 คนที่ใช้วิเคราะห์ในงานวิจัยนี้ ประกอบด้วยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,000 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 942 คน นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 1,183 คน ครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 358 คน ครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 339 คน อาจารย์สอนภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 196 คน และกลุ่มผู้บริหาร 244 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถามแบบ rating scales 3 ชุด 2) แบบสัมภาษณ์แบบควบคุม แบบสอบถามแบบ rating scales ชุดแรกสำหรับถามความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับต้น ชุดที่สองสำหรับถามความคิดเห็นเกี่ยวกับวัดตถุประสงค์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับปลาย และชุดที่สามสำหรับถามความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา แบบนสัมภาษณ์แบบควบคุมประกอบด้วยคำถามแบบปลายปิดและปลายเปิด คำถามแบบปลายปิดถามความคิดเห็นของกรรมการเขียนหลักสูตรว่าวัตถุประสงค์ใดบ้างที่ได้จากความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสามกลุ่มควรเป็นวัตถุประสงค์ที่นำมาใช้สอนได้จริงในระยะเวลาเรียนที่จำกัด สำหรับคำถามแบบปลายเปิดถามความเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรม SPSSX ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าคำตอบของผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มเชื่อถือได้ ค่าความเชื่อถือได้อยู่ระหว่าง .831 ถึง .967 วัตถุประสงค์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสามกลุ่มมีความเห็นสอดคล้องกันและผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในการสร้างหลักสูตรส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าควรสอนในระดับมัธยมต้นได้แก่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและครอบครัวได้ เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินที่ใช้ภาษาง่าย ๆ ได้ เข้าใจภาษาที่ใช้ในการบอกทางได้ อ่านป้ายประกาศ โฆษณาต่าง ๆ ได้ และใช้พจนานุกรมที่อธิบายโดยรูปภาพได้ ในระดับมัธยมปลายวัตถุประสงค์ที่ควรสอนได้แก่ อ่านและเขียนจดหมายส่วนตัวได้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถารที่สำคัญ ๆ ในประเทศได้สนทนากับชนชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในเรื่องทั่วไปได้ สามารถบอกทางแก่ชาวต่างประเทศได้ อ่านและเขียนข้อความที่ได้รับหรือให้บุคคลอื่นได้ในโอกาสต่าง ๆ ใช้พจนานุกรมอังกฤษเป็นอังกฤษได้ เขียนประวัติย่อการศึกษาและประสบการณ์ได้ และเขียนจดหมายสมัครงานได้ ในระดับอุดมศึกษาวัตถุประสงค์ที่ควรสอนได้แก่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่สถานศึกษาได้ใช้ภาษาอังกฤษในการท่องเที่ยวได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งบันเทิงที่ดู ฟัง อ่านได้ อ่านป้ายประกาศโฆษณาต่าง ๆ ได้ หาความเพลิดเพลินได้จากสื่อมวลชนต่าง ๆ ฟังเนื้อเพลงภาษาอังกฤษเข้าใจกรอกแบบฟอร์มสำหรับศึกษาต่อได้ เข้าใจศัพท์เทคนิคเฉพาะสาขาวิชา อ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับงานอาชีพได้

บรรณานุกรม :
กาญจนา ปราบพาล , ภัสสร สิงคาลวณิช , อรอนงค์ หิรัญบูรณะ , กุลพร หิรัญบูรณะ . (2528). การสำรวจวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติ ของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน 3 ระดับของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาญจนา ปราบพาล , ภัสสร สิงคาลวณิช , อรอนงค์ หิรัญบูรณะ , กุลพร หิรัญบูรณะ . 2528. "การสำรวจวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติ ของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน 3 ระดับของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาญจนา ปราบพาล , ภัสสร สิงคาลวณิช , อรอนงค์ หิรัญบูรณะ , กุลพร หิรัญบูรณะ . "การสำรวจวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติ ของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน 3 ระดับของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
กาญจนา ปราบพาล , ภัสสร สิงคาลวณิช , อรอนงค์ หิรัญบูรณะ , กุลพร หิรัญบูรณะ . การสำรวจวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติ ของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน 3 ระดับของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.