ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2535 ในโครงการ การสร้างและพัฒนาคุณภาพแบบทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษและระบบการทดสอบที่เกี่ยวข้อง : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2535 ในโครงการ การสร้างและพัฒนาคุณภาพแบบทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษและระบบการทดสอบที่เกี่ยวข้อง : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : อัจฉรา วงศ์โสธร , ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์
คำค้น : ภาษาอังกฤษ--การทดสอบความสามารถ , ความสามารถทางภาษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/758
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : ในโครงการการสร้างและพัฒนาคุณภาพแบบทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษและระบบการทดสอบที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยเรื่อง "การสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ปี 2534" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "การสร้างและพัฒนาคุณภาพแบบทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษและระบบการทดสอบที่เกี่ยวข้อง" ซึ่งเป็นโครงการที่ฝ่ายวิชาการและสถาบันภาษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นร่วมกัน วัดตถุประสงค์ของการดำเนินงานระยะที่ 2 พ.ศ. 2534 มีดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาข้อทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษด้านการฟัง การอ่าน และการเขียนเพิ่มมากขึ้นจากข้อทดสอบที่ได้จากการสร้างขึ้นในการวิจัยระยะที่ 1 และให้ได้แบบทดสอบ 4 ฉบับ ที่คู่ขนานกันในด้านเนื้อหาและสถิติโดยใช้ตารางวิเคราะห์เช่นเดียวกัน 2. เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงแบบทดสอบทั้งฉบับและเป็นรายข้อ 3. เพื่อพัฒนาแบบทดสอบให้เป็นมาตรฐานและนำเก็บไว้ในคลังข้อทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ ประชากรเชิงนิยาม ในการวิจัยครั้งนี้คือนิสิตชั้นปีที่ 1 ถึงนิสิตบัณฑิตศึกษาและบุคคลภายนอกทั่วไปที่มีพื้นความรู้ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่มีความสนใจและสมัครสอบ เพื่อวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ซึ่งมีผู้มีสิทธิสมัครสอบจำนวน 2,334 คน พลวิจัยคือผู้ที่ได้เข้าทดสอบแบบทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ จำนวน 481 คน คิดเป็นร้อยละ 20.57 ของผู้มีสิทธิสมัครสอบทั้งหมด และบุคคลภายนอกจำนวน 87 คน เข้ารับการทดสอบแบบทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุง แบบทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ฉบับ เป็นแบบทดสอบอิงเกณฑ์ประกอบด้วยข้อสอบปรนัย 480 ข้อ อัตนัย 12 ข้อ ผ่านการวิเคราะห์เป็นรายข้อและทั้งฉบับเพื่อหาค่าความยากง่าย อำนาจจำแนก ค่าความเที่ยง และค่าอำนาจในการทำนาย ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์แบบประเพณีนิยม เพื่อปรับปรุงคัดเลือก ตัวลวง และใช้การวิเคราะห์รายข้อตามแบบทฤษฎีความสามารถแฝงด้วยวิธี Rasch Model เพื่อให้ได้ข้อทดสอบที่มีค่าความยากง่ายคงที่สำหรับเก็บไว้ในคลังข้อสอบ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า (1) ได้แบบทดสอบปรนัยวัดทักษะฟัง อ่าน และเขียน จำนวน 4 ฉบับ มีค่าความเที่ยงดีมาก 2 ฉบับ และดี 2 ฉบับ แบบทดสอบปรนัยมีค่าความเที่ยงแบบ KR[subscript 20]= .854-.910 และ Phi = .822-.896 ค่าอำนาจในการทำนาย 48.00-58.50 และได้แบบทดสอบอัตนัยวัดความสามารถทางการเขียนที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้ - ดี (R[subscript xy] = .594-.840) (2) ได้ข้อทดสอบแบบปรนัยวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพดีมากถึงพอใช้ได้ 471 ข่อ (3) ได้ข้อทดสอบแบบอัตัยวัดสมิทธิภาพททางการเขียนที่มีคุณภาพดีถึงพอใช้ได้ 12 ข้อ และ (4) ได้ข้อทดสอบแบบปรนัยวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ซึ่งได้มาตรฐานเข้าเกณฑ์ของ Tasch Model 414 ข้อ

บรรณานุกรม :
อัจฉรา วงศ์โสธร , ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ . (2535). การสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2535 ในโครงการ การสร้างและพัฒนาคุณภาพแบบทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษและระบบการทดสอบที่เกี่ยวข้อง : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัจฉรา วงศ์โสธร , ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ . 2535. "การสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2535 ในโครงการ การสร้างและพัฒนาคุณภาพแบบทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษและระบบการทดสอบที่เกี่ยวข้อง : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัจฉรา วงศ์โสธร , ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ . "การสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2535 ในโครงการ การสร้างและพัฒนาคุณภาพแบบทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษและระบบการทดสอบที่เกี่ยวข้อง : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
อัจฉรา วงศ์โสธร , ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ . การสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2535 ในโครงการ การสร้างและพัฒนาคุณภาพแบบทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษและระบบการทดสอบที่เกี่ยวข้อง : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.