ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วาทวิเคราะห์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (พ.ศ.2493-2542)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วาทวิเคราะห์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (พ.ศ.2493-2542)
นักวิจัย : วินี เชียงเถียร
คำค้น : ROYAL SPEECH , RHETORICAL ANALYSIS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082542000211
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งศึกษาจากปริบททางบ้านเมือง โดยวิเคราะห์พระราชดำรัส จำนวนทั้งสิ้น 44 องค์ จากเอกสารการรวบรวมจากสำนักราชเลขาธิการ และหนังสือพิมพ์รายวัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2493-2542 วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ตัวบท ซึ่งมีผลการวิจัยดังนี้ พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษามี 1. แก่นเรื่องสำคัญเกี่ยวข้องกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยเฉพาะในช่วงสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จนถึงสมัยนายชวน หลีกภัย (พ.ศ.2500-2542) 2. สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในช่วงหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 จนถึงสมัยนายชวน หลีกภัย(พ.ศ.2519-2542) 3. เน้นเรื่องคุณธรรมและการพัฒนาสอดคล้องกับปริบททางบ้านเมือง โดยแก่นเรื่องสำคัญด้านคุณธรรมตั้งแต่สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม จนถึงสมัยเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519โดยทรงกล่าวได้สอดคล้องกับปริบททางบ้านเมือง และตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายสัญญา หลังเหตุการณ์6 ตุลาคม พ.ศ.2519 จนถึงสมัยนายชวน หลีกภัย (พ.ศ.2519-2542) พระราชดำรัสที่พระราชทานได้เน้นเรื่องคุณธรรม และการพัฒนาสอดคล้องกันไปกับปริบททางบ้านเมือง และ 4. ทรงใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในช่วงปริบทแรกๆ พระราชดำรัสเป็นการรายงานเหตุการณ์ต่างๆและทรงอ่านจากต้นฉบับ ทำให้สำนวนภาษาที่ใช้เรียบง่าย สั้น และกระทัดรัด เมื่อเริ่มพระราชทานพระราชดำรัสโดยไม่มีการเขียนไว้ล่วงหน้า การใช้ภาษาจึงมีความหลากหลายขึ้น และใช้วิธีการโน้มน้าวใจด้วยการอ้างเหตุผลต่างๆ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ฟังคล้อยตามและนำไปสู่การปฏิบัติ

บรรณานุกรม :
วินี เชียงเถียร . (2542). วาทวิเคราะห์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (พ.ศ.2493-2542).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วินี เชียงเถียร . 2542. "วาทวิเคราะห์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (พ.ศ.2493-2542)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วินี เชียงเถียร . "วาทวิเคราะห์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (พ.ศ.2493-2542)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
วินี เชียงเถียร . วาทวิเคราะห์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (พ.ศ.2493-2542). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.