ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้บทบาทด้านเพศและพฤติกรรมสุขภาพในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษากรณีสตรีที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้บทบาทด้านเพศและพฤติกรรมสุขภาพในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษากรณีสตรีที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
นักวิจัย : ศิรนาถ ขนอม, 2522-
คำค้น : โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , สังคมประกิต , พฤติกรรมสุขภาพ , บทบาทตามเพศ , สตรี--ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745314447 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/678
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการขัดเกลาบทบาททางเพศสภาพในสังคมไทย ที่มีผลต่อการรับรู้บทบาทด้านเพศและพฤติกรรมทางเพศของผู้หญิงในสังคม 2) ศึกษาถึงการรับรู้บทบาทด้านเพศและพฤติกรรมทางเพศ ของผู้หญิงที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ 3) ศึกษาบทบาททางเพศสภาพในสังคมไทย ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของผู้หญิงที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ 4) ศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมในการดูแลรักษาสุขภาพของผู้หญิงที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นผู้หญิงที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ที่มารับการรักษา ณ สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี และ โรงพยาบาลพุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี รวมรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การศึกษาประวัติชีวิต และการศึกษาจากเอกสาร ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการจัดเกลาบทบาททางเพศสภาพในสังคมไทยเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของผู้หญิงที่ป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งกระบวนการขัดเกลาบทบาททางเพศสภาพในสังคมไทยได้หล่อหลอมให้ผู้หญิงในกลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าผู้หญิงที่ดีควรจะเป็นผู้ที่ประพฤติตัวตามจารีตประเพณี และค่านิยมที่สืบทอดต่อกันมา นอกจากนี้การวิจัยพบว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลและรักษาโรคของกลุ่มตัวอย่าง คือ แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะมีระดับความสำคัญที่แตกต่างกันตามการรับรู้บทบาทด้านเพศของกลุ่มตัวอย่างและบุคคล และชนิดของโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

บรรณานุกรม :
ศิรนาถ ขนอม, 2522- . (2547). การรับรู้บทบาทด้านเพศและพฤติกรรมสุขภาพในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษากรณีสตรีที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิรนาถ ขนอม, 2522- . 2547. "การรับรู้บทบาทด้านเพศและพฤติกรรมสุขภาพในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษากรณีสตรีที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิรนาถ ขนอม, 2522- . "การรับรู้บทบาทด้านเพศและพฤติกรรมสุขภาพในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษากรณีสตรีที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ศิรนาถ ขนอม, 2522- . การรับรู้บทบาทด้านเพศและพฤติกรรมสุขภาพในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษากรณีสตรีที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.