ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ "การปกครองโดยไม่ปกครอง" ในคัมภีร์ เต๋า เต็ก เก็ง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ "การปกครองโดยไม่ปกครอง" ในคัมภีร์ เต๋า เต็ก เก็ง
นักวิจัย : นิติ มณีกาญจน์
คำค้น : ปรัชญาเต๋า , รัฐศาสตร์--ปรัชญา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไชยันต์ ไชยพร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741744153 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/667
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

จุดประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้มุ่งการตีความประโยค "การปกครองโดยไม่ปกครอง" ที่ปรากฏในคัมภีร์ เต๋า เต็ก เก็ง โดยใช้ระเบียบวิธีการตีความแบบ hermeneutical circle ผสานกับทัศนะของ Hans-Georg Gadamer ซึ่งในเบื้องต้น ผู้วิจัยได้สร้างทัศน์ปรัชญาเต๋าขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการทำความเข้าใจและช่วยในการตีความในส่วนอื่นๆ ผลการวิจัยพบว่า การปกครองโดยไม่ปกครอง คือ การปกครองที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ ปราศจากการสร้างวาทกรรมใดๆ ขึ้นมาครอบงำประชาชนและสามารถเอื้ออำนวยให้แต่ละสรรพสิ่งได้ดำเนินไปตามวิถีของตน ดังนั้น ลัทธิเต๋าจึงมุ่งให้ผู้ปกครองดำเนินตามหลักการสองข้อ คือ ศาสตร์แห่งการปกครอง คือ การให้ผู้ปกครองเรียนรู้วิถีในการปกครองจากธรรมชาติ และศิลปะแห่งการปกครองคือ การที่ผู้ปกครองรู้จักใช้อำนาจในแบบที่ไม่เป็นการสร้างวาทกรรมขึ้นมา ดังนั้น ภายใต้การปกครองโดยไม่ปกครอง ประชาชนจะสามารถดำรงชีวิตอย่างสอดคล้องและกลมกลืนกับธรรมชาติและมีอิสระจากการครอบงำทางวาทกรรมใดๆ ของผู้ปกครอง นอกจากนี้อำนาจทางการปกครองที่แท้จริงอยู่ที่ประชาชน และประชาชนสามารถดึงเอาอำนาจของตนกลับมาได้ด้วยเนื่องจากประชาชนไม่ได้มอบอำนาจให้กับผู้ปกครองอย่างเด็ดขาด

บรรณานุกรม :
นิติ มณีกาญจน์ . (2546). การวิเคราะห์ "การปกครองโดยไม่ปกครอง" ในคัมภีร์ เต๋า เต็ก เก็ง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิติ มณีกาญจน์ . 2546. "การวิเคราะห์ "การปกครองโดยไม่ปกครอง" ในคัมภีร์ เต๋า เต็ก เก็ง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิติ มณีกาญจน์ . "การวิเคราะห์ "การปกครองโดยไม่ปกครอง" ในคัมภีร์ เต๋า เต็ก เก็ง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
นิติ มณีกาญจน์ . การวิเคราะห์ "การปกครองโดยไม่ปกครอง" ในคัมภีร์ เต๋า เต็ก เก็ง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.