ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอข่าวด้านการพัฒนาในประเทศไทยของสำนักข่าวข้ามชาติ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอข่าวด้านการพัฒนาในประเทศไทยของสำนักข่าวข้ามชาติ
นักวิจัย : มนทิรา วิโรจน์อนันต์
คำค้น : TRANSNATIONAL NEWS AGENCIES , DEVELOPMENT NEWS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082541000295
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยชิ้นนี้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาในการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเสนอข่าวในประเทศไทยของสำนักข่าวข้ามชาติซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเผยแพร่ข่าวสารระหว่างประเทศที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของโลกในปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย 4 ประการคือ เพื่อศึกษาประเภทของข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยที่สำนักข่าวข้ามชาตินำเสนอ เพื่อศึกษาทิศทางในการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยของสำนักข่าวข้ามชาติ เพื่อศึกษาการนำเสนอข่าวด้านการพัฒนาในประเทศไทยของสำนักข่าวข้ามชาติ และเพื่อศึกษาการใช้แหล่งข่าวในการเสนอข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยของสำนักข่าวข้ามชาติ ผลการวิจัยพบว่า สำนักข่าวข้ามชาติเสนอข่าวเศรษฐกิจเกี่ยวกับประเทศไทยมากกว่าข่าวประเภทอื่น สำนักข่าวข้ามชาติเสนอข่าวในทิศทางเป็นกลางเกี่ยวกับประเทศไทยมากกว่าในทิศทางอื่น โดยเสนอข่าวในทิศทางลบและบวกประมาณร้อยละ30 และ 20 ตามลำดับ ผลการวิจัยพบว่าสำนักข่าวข้ามชาติเสนอข่าวที่มีเนื้อหาเพื่อการพัฒนาในสัดส่วนที่ต่ำ และผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า สำนักข่าวข้ามชาติใช้แหล่งข่าวที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักการทูตในการเสนอข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยมากกว่าแหล่งข่าวประเภทอื่น

บรรณานุกรม :
มนทิรา วิโรจน์อนันต์ . (2541). การนำเสนอข่าวด้านการพัฒนาในประเทศไทยของสำนักข่าวข้ามชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
มนทิรา วิโรจน์อนันต์ . 2541. "การนำเสนอข่าวด้านการพัฒนาในประเทศไทยของสำนักข่าวข้ามชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
มนทิรา วิโรจน์อนันต์ . "การนำเสนอข่าวด้านการพัฒนาในประเทศไทยของสำนักข่าวข้ามชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
มนทิรา วิโรจน์อนันต์ . การนำเสนอข่าวด้านการพัฒนาในประเทศไทยของสำนักข่าวข้ามชาติ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.