ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เทคนิคการสร้างความหมายในรายการความรู้ขนาดสั้นทางโทรทัศน์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เทคนิคการสร้างความหมายในรายการความรู้ขนาดสั้นทางโทรทัศน์
นักวิจัย : นนทวรรณ ดิษฐแย้ม
คำค้น : REALITY , EDUCATIONAL TELEVISION PROGRAM , MEANING
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082540000703
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจถึงเทคนิคการสร้างความหมายในรูปแบบและเนื้อหารายการความรู้ขนาดสั้นทางโทรทัศน์ โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้กรอบแนวคิดในการศึกษา ได้แก่แนวคิดเชิงสัญญะวิทยาแนวคิดเรื่องสื่อมวลชนกับการสร้างความเป็นจริงทางสังคมแนวคิดเรื่องการจำแนกประเภทรายการโทรทัศน์ แนวคิดเรื่องรายการโทรทัศน์ประเภทให้ความรู้ และแนวคิดเรื่องการออกแบบสารโทรทัศน์ ผลการวิจัยพบว่ารายการความรู้ขนาดสั้นทางโทรทัศน์ในปัจจุบันมีรูปแบบการนำเสนอ 4 แบบ คือ รูปแบบบรรยายรูปแบบพูดคุย รูปแบบสัมภาษณ์ และรูปแบบละคร และมีเนื้อหาทั้งหมด 8 ประเภท คือ สุขภาพอนามัย ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาการและเทคโนโลยี สังคม ท่องเที่ยว เชิดชูสถาบันกษัตริย์ และความรู้ทั่วไป สำหรับการสร้างความหมายพบว่า รายการความรู้ขนาดสั้นทางโทรทัศน์แต่ละประเภทในปัจจุบันมีการสร้างความหมายหรือ อีกนัยหนึ่งคือความเป็นจริงที่นำเสนอต่อผู้ชม 3 ลักษณะคือ 1. รายการสุขภาพอนามัย วิทยาการและเทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคม และความรู้ทั่วไปเน้นการเสนอความหมายตรงที่เป็นความจริงอย่างตรงไปตรงมาตามที่เราสัมผัสได้ในโลกแห่งความเป็นจริง 2. รายการศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยเน้นการเสนอความหมายแฝงที่เป็นความจริงในรูปสัญลักษณ์ เป็นความจริงในโลกแห่งความหมายที่โทรทัศน์สร้างขึ้น 3. รายการเชิดชูสถาบันกษัตริย์เน้นการเสนอความหมายทั้งที่เป็นความจริงอย่างแท้จริง และความจริงที่สร้างขึ้นในรูปสัญลักษณ์ เพื่อสร้างความรู้สึกและจิตสำนึกแก่ผู้ชม นอกจากนี้ยังพบอีกว่ารายการที่นำเสนอความจริงอย่างตรงไปตรงมา เช่น รายการสุขภาพอนามัย รายการวิทยาการและเทคโนโลยี และรายการความรู้ทั่วไป ได้มีการสร้างความหมายแฝงที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการในฐานะผู้สนับสนุนรายการ โดยเป็นการแอบแฝงการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการตลอดจนหน่วยงานเข้าไปในเนื้อหารายการ เพื่อประโยชน์ทางด้านการดำเนินธุรกิจด้วย

บรรณานุกรม :
นนทวรรณ ดิษฐแย้ม . (2540). การวิเคราะห์เทคนิคการสร้างความหมายในรายการความรู้ขนาดสั้นทางโทรทัศน์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นนทวรรณ ดิษฐแย้ม . 2540. "การวิเคราะห์เทคนิคการสร้างความหมายในรายการความรู้ขนาดสั้นทางโทรทัศน์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นนทวรรณ ดิษฐแย้ม . "การวิเคราะห์เทคนิคการสร้างความหมายในรายการความรู้ขนาดสั้นทางโทรทัศน์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
นนทวรรณ ดิษฐแย้ม . การวิเคราะห์เทคนิคการสร้างความหมายในรายการความรู้ขนาดสั้นทางโทรทัศน์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.