ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของพนักงานในโรงงาน กลุ่มบริษัทมินีแบ(ประเทศไทย)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของพนักงานในโรงงาน กลุ่มบริษัทมินีแบ(ประเทศไทย)
นักวิจัย : เกรียงชัย เหลืองภัทรเชวง
คำค้น : MEDIA EXPOSURE , KNOWLEDGE , ATTITUDE , PARTICIPATION , EMS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082540000682
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสาร เรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร กับความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ตำแหน่งงาน อายุงานรายได้ และการศึกษากับการเปิดรับข่าวสารโดยทั่วไป และข่าวสารเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) ของพนักงานโรงงานกลุ่มบริษัทมินีแบ (ประเทศไทย) โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยมีจำนวนทั้งสิ้น 500 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม และทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่า t-test ค่า one-way ANOVA และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC ผลการวิจัยพบว่า 1. การเปิดรับข่าวสารเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจากเพื่อน บุคคลในครอบครัว บุคคลที่รู้จัก และแผ่นพับ มีความแตกต่างกันในเพศที่ต่างกัน สำหรับในอายุที่ต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกันจากบุคคลในครอบครัว บุคคลที่รู้จักวิทยุ แผ่นพับ โปสเตอร์/บอร์ดบริษัท วารสารบริษัท และเสียงตามสายในโรงงาน สำหรับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกันจากบุคคลในครอบครัว บุคคลที่รู้จักโทรทัศน์ แผ่นพับ โปสเตอร์/บอร์ดบริษัท เสียงตามสายในโรงงานและปฏิทินบริษัท สำหรับตำแหน่งงานที่แตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกันจากเสียงตามสายในโรงงานสำหรับอายุงานที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกันจากเพื่อน บุคคลในครอบครัว บุคคลที่รู้จัก วิทยุ แผ่นพับ และของขวัญปีใหม่ของบริษัท แต่สำหรับพนักงานที่มีรายได้แตกต่างกันไม่พบการเปิดรับข่าวสารเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน 2. การเปิดรับข่าวสารเรื่อง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจากโทรทัศน์ แผ่นพับ และปฏิทินบริษัท มีความสัมพันธ์กับความรู้เรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 3. การเปิดรับข่าวสารเรื่อง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจากโปสเตอร์/บอร์ดบริษัท มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 4. การเปิดรับข่าวสารเรื่อง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจากโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เพื่อนร่วมงาน บุคคลในครอบครัว บุคคลที่รู้จัก นิทรรศการ หนังสือคู่มือสิ่งแวดล้อมเสียงตามสายในโรงงาน และวารสารประจำเดือนของบริษัทมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 6. ความรู้เรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 7. ทัศนคติเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

บรรณานุกรม :
เกรียงชัย เหลืองภัทรเชวง . (2540). การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของพนักงานในโรงงาน กลุ่มบริษัทมินีแบ(ประเทศไทย).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เกรียงชัย เหลืองภัทรเชวง . 2540. "การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของพนักงานในโรงงาน กลุ่มบริษัทมินีแบ(ประเทศไทย)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เกรียงชัย เหลืองภัทรเชวง . "การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของพนักงานในโรงงาน กลุ่มบริษัทมินีแบ(ประเทศไทย)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
เกรียงชัย เหลืองภัทรเชวง . การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของพนักงานในโรงงาน กลุ่มบริษัทมินีแบ(ประเทศไทย). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.