ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของแหล่งวางไข่และสัณฐานวิทยาของเปลือกไข่เต่าหญ้า Lepidochelys olivaceaจากธรรมชาติและจากบ่อเลี้ยง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของแหล่งวางไข่และสัณฐานวิทยาของเปลือกไข่เต่าหญ้า Lepidochelys olivaceaจากธรรมชาติและจากบ่อเลี้ยง
นักวิจัย : ศันสรียา วังกุลางกูร
คำค้น : SEA TURTLE , OLIVE RIDLEY , NESTING BEACH , EGGSHELL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082540000531
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่คาดว่ามีผลต่อการขึ้นวางไข่ของเต่าหญ้า Lepidochelys olivacea บนหาดทรายจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการโดยแบ่งประเภทของหาดที่ศึกษาออกเป็น 4 ประเภท คือ หาดที่มีเต่าหญ้าขึ้นวางไข่ในปัจจุบันหาดที่เคยมีเต่าหญ้าขึ้นวางไข่ในอดีต หาดที่ไม่เคยมีเต่าหญ้าขึ้นวางไข่ และหาดทรายเทียมในบ่อเลี้ยง ผลการศึกษาพบว่าหาดในธรรมชาติที่มีการขึ้นวางไข่ของเต่าหญ้าในปัจจุบันจะมีค่าเฉลี่ยความกว้าง ความชัน ปริมาณน้ำและเกลือในทรายและค่ากลางขนาดเม็ดทราย แตกต่างอย่างมีนัยสำคญกับหาดในธรรมชาติที่ไม่เคยมีเต่าหญ้าขึ้นวางไข่ แต่ค่าเฉลี่ยความยาวของหาด และความเป็นกรดด่างของทรายไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และพบว่าปริมาณน้ำและเกลือในทราย ความเป็นกรดด่าง ค่ากลางขนาดเม็ดทราย ของหาดในธรรมชาติที่มีการขึ้นวางไข่ของเต่าหญ้าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับหาดทรายเทียมในบ่อเลี้ยง จากการศึกษานี้ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าปริมาณกิจกรรมของมนุษย์ และแสงไฟฟ้าจากแหล่งชุมชนบนพื้นที่หลังหาดจะเป็นปัจจัยที่รบกวนการขึ้นวางไข่ การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือกไข่เต่าหญ้าที่ได้จากธรรมชาติและจากบ่อเลี้ยง พบว่าไข่ที่ได้จากธรรมชาติโดยเฉลี่ยจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของไข่น้ำหนักของไข่ น้ำหนักเปลือก น้ำหนักไข่แดง และพลังงานในไข่แดง น้อยกว่าไข่ที่ได้จากบ่อเลี้ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่จากการวัดความหนาของเปลือกไข่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอซูม พบว่าความหนาของเปลือกไข่ในชั้น Calcareousและความหนาของเปลือกไข่ในชั้นเนื้อเยื่อของไข่ที่ได้จากธรรมชาติไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับไข่ที่ได้จากบ่อเลี้ยง และจกการศึกษาลักษณะของโครงสร้างโดยละเอียดของเปลือกไข่ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราดพบว่าไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับโครงสร้างของเปลือกไข่

บรรณานุกรม :
ศันสรียา วังกุลางกูร . (2540). การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของแหล่งวางไข่และสัณฐานวิทยาของเปลือกไข่เต่าหญ้า Lepidochelys olivaceaจากธรรมชาติและจากบ่อเลี้ยง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศันสรียา วังกุลางกูร . 2540. "การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของแหล่งวางไข่และสัณฐานวิทยาของเปลือกไข่เต่าหญ้า Lepidochelys olivaceaจากธรรมชาติและจากบ่อเลี้ยง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศันสรียา วังกุลางกูร . "การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของแหล่งวางไข่และสัณฐานวิทยาของเปลือกไข่เต่าหญ้า Lepidochelys olivaceaจากธรรมชาติและจากบ่อเลี้ยง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
ศันสรียา วังกุลางกูร . การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของแหล่งวางไข่และสัณฐานวิทยาของเปลือกไข่เต่าหญ้า Lepidochelys olivaceaจากธรรมชาติและจากบ่อเลี้ยง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.