ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษที่อยู่ในระดับความนิยมมาก สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษที่อยู่ในระดับความนิยมมาก สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์
คำค้น : STATE AND PROBLEMS , OPERATION , TOP RATED SECONDARYSCHOOL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539001101
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษที่อยู่ในระดับความนิยมมาก สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1. โรงเรียนส่วนใหญ่แบ่งงานออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายบริการ แต่แบ่งงานในโครงสร้างแตกต่างกัน โดยจัดตามนโยบายของผู้บริหารโรงเรียน 2. งานที่โรงเรียนให้ความสำคัญมาก คือ งานวิชาการ รองลงมาคือ งานธุรการ งานปกครองนักเรียน งานบริการ งานการบริหารอาคารสถานที่ และน้อยที่สุดคือ งานโรงเรียนกับชุมชน 3. ในงานกลุ่มการบริหารทั่วไป โรงเรียนแบ่งงานให้กับผู้ช่วยผู้อำนวยการทุกฝ่ายดูแล ส่วนงานโรงเรียนกับชุมชน และงานการบริหารอาคารสถานที่ โรงเรียนส่วนใหญ่ยังคงให้ฝ่ายบริการดูแล 4. ปัญหาสำคัญ ๆ ของงานการบริหารทั่วไปที่พบมากที่สุดคือ การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศล่าช้า ปัญหาของงานธุรการ คือครู อาจารย์ยังไม่เข้าใจระเบียบงานธุรการ ปัญหาของงานวิชาการคือ ครู อาจารย์ยังไม่ปรับกระบวนการสอนให้ทันสมัย ปัญหาของงานปกครองนักเรียน คือ ครู อาจารย์ไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น ปัญหาของงานบริการ คือ ห้องน้ำและห้องเรียนไม่สะอาด ปัญหาของงานโรงเรียนกับชุมชน คือ ครู อาจารย์ไม่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน

บรรณานุกรม :
ยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ . (2539). การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษที่อยู่ในระดับความนิยมมาก สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ . 2539. "การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษที่อยู่ในระดับความนิยมมาก สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ . "การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษที่อยู่ในระดับความนิยมมาก สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
ยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ . การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษที่อยู่ในระดับความนิยมมาก สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.