ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สารต้านมาลาเรียจาก Goniothalamus tenuifolius

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สารต้านมาลาเรียจาก Goniothalamus tenuifolius
นักวิจัย : ลลิตา วีระเสถียร
คำค้น : ANTIMALARIAL , GONIOTHALAMUS TENUIFOLIUS , ARISTOLACTAM
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539000973
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การค้นหาสารต้านมาลาเรียจาก Goniothalamus tenuifoliusสามารถแยกได้ aristolactam alkaloids จำนวน 4 ชนิด ได้แก่aristolactam BI, aristolactam BII, velutinam, และariatolactam AII นอกจากนี้ยังได้แยกสารในกลุ่ม 4,5-dioxoaporphines จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ norcepharadione Bและสารอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีโครงสร้างสารอนุพันธ์เป็น ethylester ของ 2,4-dihydroxy-6-methylbenzoic acid การพิสูจน์เอกลักษณ์ทางกายภาพและการหาสูตรโครงสร้างทางเคมีของสารทั้งหมดนี้ทำโดยวิเคราะห์ข้อมูลจาก spectrum ของ UV, IR,MS and NMR นอกจากนี้ยังได้ศึกษาคุณสมบัติทาง NMR ของคาร์บอนทุกอะตอมในสารเคมีที่แยกได้ การศึกษาฤทธิ์ต้านมาลาเรียจากเชื้อ Plasmodium falciparum T(,9/94) ของสารเคมีที่สกัดโดยใช้วิธี radioisotope microdilution techniqueพบว่าสารอนุพันธ์ ethyl ester ของ 2,4-dihydroxy-6-methylbenzoic acid, aristolactam BI, aristolactam BII,velutinam, aristolactam AII และ norcepharadione B แสดงฤทธิ์ต้านมาลาเรียโดยมีค่า EC(,50) = 33, 10.5, 11, 7.5,7.5 and 9.5 (...)g/ml ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับchloroquine และ pyrimethamine ซึ่งมีค่า EX(,50) = 0.03และ 2.8 (...)g/ml ตามลำดับ การศึกษาฤทธิ์ต้านมาลาเรียของสารกลุ่ม aristolactam alkaloids ไม่เคยมีผู้ใดศึกษามาก่อน งานวิจัยชิ้นนี้นับเป็นรายงานชิ้นแรก

บรรณานุกรม :
ลลิตา วีระเสถียร . (2539). สารต้านมาลาเรียจาก Goniothalamus tenuifolius.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ลลิตา วีระเสถียร . 2539. "สารต้านมาลาเรียจาก Goniothalamus tenuifolius".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ลลิตา วีระเสถียร . "สารต้านมาลาเรียจาก Goniothalamus tenuifolius."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
ลลิตา วีระเสถียร . สารต้านมาลาเรียจาก Goniothalamus tenuifolius. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.