ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของเภสัชกรบนหอผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลพิจิตร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของเภสัชกรบนหอผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลพิจิตร
นักวิจัย : จินดา ปิยะสิริวัฒน์
คำค้น : DECENTRALIZED PHARMACIST , DRUG RELATED PROBLEMS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539000951
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พื้นฐานสำคัญของการให้บริบาลเภสัชกรรม คือ การบ่งชี้แก้ไข หรือป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาของผู้ป่วยแต่ละราย การจะให้การบริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยได้อย่างกว้างขวาง ต้องมีการดำเนินงานที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานประจำ การศึกษาดำเนินการในหอผู้ป่วยอายุรกรรมทั่วไป ที่โรงพยาบาลพิจิตร ระหว่างเดือนธันวาคม 2538 ถึง มิถุนายน2539 เพื่อจัดตั้ง และประเมินรูปแบบการให้บริบาลเภสัชกรรมของเภสัชกรบนหอผู้ป่วย ที่ร่างจากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งประกอบด้วย 13 ขั้นตอน โดยเภสัชกรดำเนินการบ่งชี้ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา และบันทึกผลการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ทำการสำรวจทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้อง และเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย 216 รายพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา ซึ่งเกิดก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 34 ปัญหา ในผู้ป่วย 29 ราย (ร้อยละ13.4) และพบปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 171 ปัญหา ในผู้ป่วย 97 ราย (ร้อยละ44.9) โดยลักษณะของปัญหาที่พบมากที่สุดคือ การไม่ได้รับยาที่ควรได้รับ 35 ปัญหา (ร้อยละ 20.5) การได้รับยาที่ถูกต้องแต่ขนาดมากเกินไป 32 ปัญหา (ร้อยละ 18.7)และการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยากับยา 28 ปัญหา (ร้อยละ16.4) เภสัชกรสามารถดำเนินการป้องกันปัญหาได้ 76 ปัญหา(ร้อยละ 45.1) แก้ไขปัญหา 44 ปัญหา (ร้อยละ 25.1) และติดตามปัญหาอย่างใกล้ชิด 51 ปัญหา (ร้อยละ 29.5) มีผู้ป่วยเพียง 16 ราย ที่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากการเป็นผู้ป่วยในไปเป็นผู้ป่วยนอก จากการปฏิบัติงานตามรูปแบบที่กำหนด เภสัชกรใช้เวลาประมาณ 41.4 นาทีต่อผู้ป่วย 1 ราย (25.4-57.3 นาที) หรือดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยได้ประมาณวันละ 11 ราย จากการสำรวจทัศนคติของแพทย์พยาบาล เภสัชกร ผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่าเห็นสมควรให้เภสัชกรมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วย จากผลการปฏิบัติงานแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการปฏิบัติงานเภสัชกรบนหอผู้ป่วยที่เหมาะสม ควรประกอบด้วยกิจกรรมอย่างน้อย 6 กิจกรรม ได้แก่ (1)การสัมภาษณ์ประวัติความเจ็บป่วยและการใช้ยาของผู้ป่วยรับใหม่ (2)การร่วมตรวจรักษาผู้ป่วยประจำวัน (3)การประเมินการสั่งยา (4)การติดตามการตอบสนองต่อการใช้ยาของผู้ป่วย (5)การแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน และ(6)การประสานงานส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยให้คำปรึกษา-แนะนำด้านยาแผนกผู้ป่วยนอก การให้การบริบาลเภสัชกรรมโดยเภสัชกรบนหอผู้ป่วยสำเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องประกอบด้วยกิจกรรมที่จำเป็นอย่างน้อย 6 กิจกรรม สามารถพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาส่วนใหญ่ในผู้ป่วยจำนวนที่มากกว่า และดำเนินการป้องกันได้ดีกว่า

บรรณานุกรม :
จินดา ปิยะสิริวัฒน์ . (2539). บทบาทของเภสัชกรบนหอผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลพิจิตร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จินดา ปิยะสิริวัฒน์ . 2539. "บทบาทของเภสัชกรบนหอผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลพิจิตร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จินดา ปิยะสิริวัฒน์ . "บทบาทของเภสัชกรบนหอผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลพิจิตร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
จินดา ปิยะสิริวัฒน์ . บทบาทของเภสัชกรบนหอผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลพิจิตร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.