ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฐานข้อมูลสำหรับกำหนดกำลังการผลิตในสายการประกอบของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฐานข้อมูลสำหรับกำหนดกำลังการผลิตในสายการประกอบของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
นักวิจัย : พิกุล จิรวิบูลย์
คำค้น : CAPACITY DETERMINATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539000701
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการวิจัยและสร้างฐานข้อมูลสำหรับข้อมูลที่จำเป็นในการกำหนดกำลังการผลิตเฉพาะสายการประกอบของโรงงานตัวอย่าง แบ่งการทำงานเป็นส่วนใหญ่ๆ ได้สองส่วนคือ ส่วนการออกแบบและสร้างฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูล และการประมวลผลการคำนวณกำลังการผลิต โดยผลที่ได้จะอยู่ในรูปของรายงานที่มีกำลังการผลิต และขั้นตอนการผลิตที่เป็นตัวบ่งชี้กำลังการผลิตที่แท้จริง โดยได้มีการทดลองนำไปใช้งานจริงแล้ววัดผลการใช้งานเปรียบเทียบกับการคำนวณกำลังการผลิตแบบเก่า ผลที่ได้จากการเปรียบเทียบระหว่างการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลแบบเก่า และแบบฐานข้อมูลแบบใหม่แล้วพบว่าฐานข้อมูลแบบใหม่ที่จัดทำขึ้นมีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถเรียกใช้และทำการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วสามารถประมวลผลได้รวดเร็ว ละเอียด ถูกต้องกว่าการประมวลผลแบบเดิมและเวลาที่ใช้ในการคำนวณกำลังการผลิตแบบเดิมใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ชั่วโมง และในแบบใหม่ใช้เวลา30 นาที นั่นคือสามารถลดเวลาได้ถึงร้อยละ 87.5 และเมื่อเปรียบเทียบความละเอียดถูกต้องระหว่างการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลแบบเก่า และแบบฐานข้อมูลแบบใหม่พบว่าแบบใหม่มีการวิเคราะห์ละเอียดถึงระดับรุ่นของเครื่องจักรแต่ในแบบเก่ามีการวิเคราะห์ละเอียดเพียงแค่ระดับชื่อของเครื่องจักรเท่านั้น การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลจากการใช้ฐานข้อมูลแบบใหม่มีความถูกต้องของผลการคำนวณมากกว่าเพราะพิจารณาขั้นตอนการผลิตทั้งหมดที่ต้องทำในการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทในขณะที่แบบเดิมพิจารณาเพียงเฉพาะขั้นตอนหลักๆ ที่ผู้คำนวณคาดว่าจะเป็นขั้นตอนคอขวดเท่านั้น วิธีการในการจัดเก็บข้อมูลแบบเดิมใช้การจัดเก็บในแฟ้มเอกสารของฝ่ายวิศวกรรมอุตสาหการ แต่ในการใช้ฐานข้อมูลนั้นเก็บข้อมูลในโปรแกรมสำเร็จรูปแอกเซส

บรรณานุกรม :
พิกุล จิรวิบูลย์ . (2539). ฐานข้อมูลสำหรับกำหนดกำลังการผลิตในสายการประกอบของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พิกุล จิรวิบูลย์ . 2539. "ฐานข้อมูลสำหรับกำหนดกำลังการผลิตในสายการประกอบของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พิกุล จิรวิบูลย์ . "ฐานข้อมูลสำหรับกำหนดกำลังการผลิตในสายการประกอบของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
พิกุล จิรวิบูลย์ . ฐานข้อมูลสำหรับกำหนดกำลังการผลิตในสายการประกอบของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.