ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการจัดการการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก :กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการจัดการการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก :กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
นักวิจัย : ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
คำค้น : SMALL PLANT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539000698
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาระบบการจัดการการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการปรับปรุงระบบการจัดการการผลิต และเสนอแนวทางในการวิเคราะห์การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาให้กับโรงงานตัวอย่างซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีความต้องการที่จะพัฒนาลักษณะการดำเนินงานจากอุตสาหกรรมในครอบครัวไปสู่การดำเนินงานที่มีระบบการจัดการที่ดี สามารถรองรับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของกิจการ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การศึกษาครั้งนี้ได้พัฒนาระบบการจัดการการผลิตของโรงงานตัวอย่าง โดยการปรับปรุงระบบการจัดการการผลิตในด้านการวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุมและได้เสนอแนวทางการวิเคราะห์การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาการผลิต โดยใช้ข้อมูลปริมาณการผลิต คุณภาพการผลิตจ และความปลอดภัยในการทำงานมาพิจารณา ผลการศึกษาโดยการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้ทำการจัดเก็บในช่วงก่อนและหลังการปรับปรุงระบบการจัดการการผลิตพบว่าโรงงานตัวอย่างสามารถลดเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการผลิตต่อหน่วยสำหรับกรรมวิธีการเป่า, จำนวนข้อบกพร่องเฉลี่ยต่อหน่วยการผลิต และลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานลงได้จากการปรับปรุงระบบการจัดการการผลิต เท่ากับร้อยละ 6.45, ร้อยละ52.94 และร้อยละ 100 ตามลำดับ รูปแบบและผลการวิจัยนี้ คาดว่าจะสามารถใช้เป็นแนวทางพัฒนาสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีลักษณะและความต้องการเช่นเดียวกันนี้ได้ต่อไป

บรรณานุกรม :
ดนุพันธ์ วิสุวรรณ . (2539). การพัฒนาระบบการจัดการการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก :กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดนุพันธ์ วิสุวรรณ . 2539. "การพัฒนาระบบการจัดการการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก :กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดนุพันธ์ วิสุวรรณ . "การพัฒนาระบบการจัดการการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก :กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
ดนุพันธ์ วิสุวรรณ . การพัฒนาระบบการจัดการการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก :กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.