ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ยูเอเอสบีแบบมีถังสร้างกรดในการบำบัดน้ำเสียน้ำเสียสังเคราะห์ที่มีแป้งมันสำปะหลัง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ยูเอเอสบีแบบมีถังสร้างกรดในการบำบัดน้ำเสียน้ำเสียสังเคราะห์ที่มีแป้งมันสำปะหลัง
นักวิจัย : เนตรนภา ศรุตวราพงศ์
คำค้น : UASB , ACIDIFICATION TANK , RECIRCULATION , TAPIOCASTARCH
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539000636
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานแป้งมันสำปะหลังด้วยระบบยูเอเอสบีแบบมีถังสร้างกรดก่อนเข้าระบบ และศึกษาผลของการหมุนเวียนน้ำกลับที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบยูเอเอสบี การทดลองประกอบด้วยถังยูเอเอสบี 3 ชุด ทำการทดลองเปรียบเทียบกัน ถังยูเอเอสบีชุดที่ 1 ไม่มีถังสร้างกรดแต่มีการหมุนเวียนน้ำกลับ ถังยูเอเอสบีชุดที่ 2 มีถังสร้างกรดและมีการหมุนเวียนน้ำกลับ ถังยูเอเอสบีชุดที่ 3มีถังสร้างกรดแต่ไม่มีการหมุนเวียนน้ำกลับ โดยถังสร้างกรดมีระยะเวลากักน้ำนาน 12 ชั่วโมง และอัตราส่วนการเวียนกลับเท่ากับ 5:1 การทดลองกระทำที่ภาระบรรทุกสารอินทรีย์เท่ากับ 5 และ 10 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน ตามลำดับ โดยเตรียมแป้งมันสำปะหลังละลายในน้ำร้อนให้มีความเข้มข้นซีโอดีเท่ากับ 2500 และ 5000 มก./ล.ตามลำดับ อัตราสูบน้ำเข้าระบบเท่ากับ 4 ลิตร/วัน คงที่ตลอดการทดลอง จากการทดลองพบว่า เมื่อปราศจากถังสร้างกรดถังยูเอเอสบีชุดที่ 1 สูญเสียสภาพการทำงานของระบบยูเอเอสบีเนื่องจากเม็ดตะกอนจุลินทรีย์หลุดออกจากระบบเกือบทั้งหมดขณะที่ถังยูเอเอสบีชุดที่ 2 และ 3 ซึ่งมีถังสร้างกรดยังคงรักษาเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ไว้ในระบบได้ ผลการทดลองที่ภาระบรรทุกสารอินทรีย์ 5 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน ของถังยูเอเอสบีชุดที่ 1, 2 และ 3 พบว่า ประสิทธิภาพการกำจัดซีโอดีเท่ากับ 81, 89 และ 84% ปริมาณกรดไขมันระเหยเท่ากับ127, 45 และ 45 มก./ล.(กรดอะซิติก) อัตราการผลิตก๊าซเท่ากับ 0.9, 2.4 และ 2.9 ลิตร/วัน อัตราการผลิตก๊าซมีเทนเท่ากับ 0.09, 0.28 และ 0.31 ลิตร/กรัมซีโอดีที่ถูกกำจัด ตามลำดับ ผลการทดลองที่ภาระบรรทุกสารอินทรีย์ 10กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน ของถังยูเอเอสบีชุดที่ 1, 2 และ 3พบว่า ประสิทธิภาพการกำจัดซีโอดีเท่ากับ 73, 85 และ 81%ปริมาณกรดไขมันระเหยเท่ากับ 710, 85 และ 91 มก./ล.(กรดอะซิติก) อัตราการผลิตก๊าซเท่ากับ 2.2, 4.4 และ 4.9ลิตร/วัน อัตราการผลิตก๊าซมีเทนเท่ากับ 0.12, 0.32 และ0.33 ลิตร/กรัมซีโอดีที่ถูกกำจัด ตามลำดับ ประสิทธิภาพการกำจัดซีโอดีของถังสร้างกรดที่ภาระบรรทุกสารอินทรีย์ 5และ 10 กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วัน เท่ากับ 15% และ 26%ตามลำดับ จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่า การใช้ระบบยูเอเอสบีแบบมีถังสร้างกรดสามารถแก้ปัญหาที่เกิดกับระบบยูเอเอสบีแบบไม่มีถังสร้างกรดในการบำบัดน้ำเสียแป้งมันสำปะหลัง กล่าวคือช่วยป้องกันการหลุดออกของเม็ดตะกอนจุลินทรีย์และการสะสมของกรดไขมันระเหย ทำให้ระบบยูเอเอสบีแบบมีถังสร้างกรดมีประสิทธิภาพการทำงานสูงกว่าระบบยูเอเอสบี ที่ไม่มีถังสร้างกรด ขณะที่ผลของการหมุนเวียนน้ำกลับที่มีต่อระบบยูเอเอสบีไม่ชัดเจน กล่าวคือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

บรรณานุกรม :
เนตรนภา ศรุตวราพงศ์ . (2539). การใช้ยูเอเอสบีแบบมีถังสร้างกรดในการบำบัดน้ำเสียน้ำเสียสังเคราะห์ที่มีแป้งมันสำปะหลัง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เนตรนภา ศรุตวราพงศ์ . 2539. "การใช้ยูเอเอสบีแบบมีถังสร้างกรดในการบำบัดน้ำเสียน้ำเสียสังเคราะห์ที่มีแป้งมันสำปะหลัง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เนตรนภา ศรุตวราพงศ์ . "การใช้ยูเอเอสบีแบบมีถังสร้างกรดในการบำบัดน้ำเสียน้ำเสียสังเคราะห์ที่มีแป้งมันสำปะหลัง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
เนตรนภา ศรุตวราพงศ์ . การใช้ยูเอเอสบีแบบมีถังสร้างกรดในการบำบัดน้ำเสียน้ำเสียสังเคราะห์ที่มีแป้งมันสำปะหลัง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.