ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพแม่พิมพ์เจาะสำหรับการผลิตกระสุนปืนเล็ก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพแม่พิมพ์เจาะสำหรับการผลิตกระสุนปืนเล็ก
นักวิจัย : นิวัฒน์ ประดับวงศ์
คำค้น : PUNCH , DIE , CHARACTERISTICS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539000690
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

คุณภาพของแม่พิมพ์เจาะ จัดเป็นปัจจัยที่สำคัญที่มีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของปลอกกระสุน วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพแม่พิมพ์เจาะสำหรับกระบวนการผลิตกระสุนปืนเล็ก จากการสำรวจสภาพทั่วไปของโรงงานตัวอย่างยังพบว่า ระบบควบคุมคุณภาพยังมีข้อบกพร่องในหลายด้าน ได้แก่ การตรวจสอบวัตถุดิบนำเข้า,การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เป็นต้น ดังนั้นในการศึกษาจึงมุ่งเน้นการปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพที่เหมาะสมกับระบบและกระบวนการผลิตของโรงงานตัวอย่าง โดยมีแนวทางการปรับปรุงดังนี้ 1. เสนอการปรับปรุงผังองค์กรคุณภาพและจัดทำเอกสารการกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบในการทำงาน 2. ปรับปรุงการตรวจสอบวัตถุดิบนำเข้า โดยจัดทำแนวทางวิธีการตรวจสอบวัตถุดิบนำเข้าและแนวทางการประเมินคุณภาพผู้ส่งมอบ/ขาย 3. ปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต 4. ปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพในขั้นตอนสุดท้าย 5. จัดทำเอกสารบันทึกคุณภาพให้สอดคล้องกับระบบควบคุมคุณภาพที่จัดทำขึ้น ผลการปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพแม่พิมพ์เจาะ พบว่าปริมาณแม่พิมพ์เจาะกลุ่มตัวอย่างที่มีตำหนิเฉลี่ยลดลง 33.33เปอร์เซ็นต์

บรรณานุกรม :
นิวัฒน์ ประดับวงศ์ . (2539). การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพแม่พิมพ์เจาะสำหรับการผลิตกระสุนปืนเล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นิวัฒน์ ประดับวงศ์ . 2539. "การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพแม่พิมพ์เจาะสำหรับการผลิตกระสุนปืนเล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นิวัฒน์ ประดับวงศ์ . "การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพแม่พิมพ์เจาะสำหรับการผลิตกระสุนปืนเล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
นิวัฒน์ ประดับวงศ์ . การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพแม่พิมพ์เจาะสำหรับการผลิตกระสุนปืนเล็ก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.