ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าในสถานะอยู่ตัวโดยอาศัยการไหลของกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าในสถานะอยู่ตัวโดยอาศัยการไหลของกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง
นักวิจัย : พรประนด ดิษยบุตร์
คำค้น : VOLTAGE COLLAPSE , VOLTAGE STABILITY , MIXIMUM POWER TRANSFER
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539000554
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้แสดงถึงการวิเคราะห์หาจุดวิกฤติของการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดไปยังโหลดหรือจุดที่เกิดการพังทลายของแรงดันอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของโหลด โดยใช้วิธีการไหลของกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่องการวิเคราะห์หาบัสที่อ่อนแอที่สุดของระบบ และขอบเขตปลอดภัยในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้า โดยผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาวิธีการคำนวณหาจุดวิกฤติของระบบขึ้นใหม่โดยใช้การตรวจสอบค่าดีเทอร์มิแนนท์ของจาร์โคเบียนเมตริกซ์ และคำนวณความกว้างของช่วงในการคำนวณในแต่ละรอบโดยอัตโนมัติ ในการวิเคราะห์ได้ทำการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นบนไมโครคอมพิวเตอร์และแสดงตัวอย่างการวิเคราะห์การพังทลายของแรงดันไฟฟ้าและขอบเขตปลอดภัยของการจ่ายกำลังไฟฟ้าในระบบปกติและระบบที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ชดเชยแรงดันต่าง ๆ โดยใช้วิธีโหลดโฟลว์แบบต่อเนื่อง เปรียบเทียบกับวิธีโหลดโฟลว์แบบนิวตัน-ราฟสัน โดยในการวิเคราะห์ดังกล่าวได้ทดสอบกับระบบทดสอบมาตรฐานของ IEEE ที่สภาวะปกติ และสภาพวะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ชดเชยแรงดันที่ตำแหน่งต่างๆ ซึ่งผลของการวิเคราะห์จะได้จุดวิกฤติของการจ่ายกำลังไฟฟ้าและขอบเขตปลอดภัยในการจ่ายกำลังไฟฟ้าก่อนที่จะเกิดปัญหาการพังทลายของแรงดันไฟฟ้า ผลจากการวิจัยพบว่าวิธีการที่พัฒนาขึ้นมีความแม่นยำสูงมาก อีกทั้งยังมีความสามารถคำนวณได้ในระยะเวลาที่เร็วกว่าวิธีการคำนวณโดยอาศัยโหลดโฟลว์แบบนิวตัน-ราฟสันมาก

บรรณานุกรม :
พรประนด ดิษยบุตร์ . (2539). การวิเคราะห์เสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าในสถานะอยู่ตัวโดยอาศัยการไหลของกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรประนด ดิษยบุตร์ . 2539. "การวิเคราะห์เสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าในสถานะอยู่ตัวโดยอาศัยการไหลของกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรประนด ดิษยบุตร์ . "การวิเคราะห์เสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าในสถานะอยู่ตัวโดยอาศัยการไหลของกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
พรประนด ดิษยบุตร์ . การวิเคราะห์เสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าในสถานะอยู่ตัวโดยอาศัยการไหลของกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.