ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบความเข้าใจในเรื่องความเชื่อที่ผิดในเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน โดยการให้เหตุผลย้อนหลังในการอธิบายพฤติกรรมและการทำนายพฤติกรรม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบความเข้าใจในเรื่องความเชื่อที่ผิดในเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน โดยการให้เหตุผลย้อนหลังในการอธิบายพฤติกรรมและการทำนายพฤติกรรม
นักวิจัย : วิไลรัตน์ ชัชชวลิตสกุล
คำค้น : FALSE BELIEF , BACKWARD EXPLANATION , PREDICTION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539000940
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเข้าใจความเชื่อที่ผิด โดยการให้เหตุผลย้อนหลังในการอธิบายพฤติกรรมและการทำนายพฤติกรรมในเด็กไทยที่มีอายุ 3-5 ปีและเพื่อศึกษาพัฒนาการความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเชื่อที่ผิดของเด็กวัยนี้ การวิจัยนี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 120 คน เพศชาย 60 คน และเพศหญิง 60 คนอายุระหว่าง 3-5 ปี โดยดัดแปลงเนื้อเรื่องที่ใช้ในการทดสอบมาจากการศึกษาของ Robinson & Mitchell (1995) เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กไทย สถิติที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ในครั้งนี้คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-wayANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1. เด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน ที่ทดสอบด้วยวิธีของการให้เหตุผลย้อนหลังในการอธิบายพฤติกรรม สามารถตอบคำถามได้ถูกต้องมากกว่าเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียนที่ทดสอบด้วยวิธีการทำนายพฤติกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. เด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียนที่มีอายุมากกว่า สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับความเชื่อที่ผิดได้ถูกต้องมากกว่าเด็กที่มีอายุน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05ทั้งในการทดสอบด้วยวิธีการให้เหตุผลย้อนหลังในการอธิบายพฤติกรรมและวิธีการทำนายพฤติกรรม

บรรณานุกรม :
วิไลรัตน์ ชัชชวลิตสกุล . (2539). การเปรียบเทียบความเข้าใจในเรื่องความเชื่อที่ผิดในเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน โดยการให้เหตุผลย้อนหลังในการอธิบายพฤติกรรมและการทำนายพฤติกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิไลรัตน์ ชัชชวลิตสกุล . 2539. "การเปรียบเทียบความเข้าใจในเรื่องความเชื่อที่ผิดในเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน โดยการให้เหตุผลย้อนหลังในการอธิบายพฤติกรรมและการทำนายพฤติกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิไลรัตน์ ชัชชวลิตสกุล . "การเปรียบเทียบความเข้าใจในเรื่องความเชื่อที่ผิดในเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน โดยการให้เหตุผลย้อนหลังในการอธิบายพฤติกรรมและการทำนายพฤติกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
วิไลรัตน์ ชัชชวลิตสกุล . การเปรียบเทียบความเข้าใจในเรื่องความเชื่อที่ผิดในเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน โดยการให้เหตุผลย้อนหลังในการอธิบายพฤติกรรมและการทำนายพฤติกรรม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.