ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบคอมพิวเตอร์อ่านออกเสียงภาษาไทยจากเอกสาร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบคอมพิวเตอร์อ่านออกเสียงภาษาไทยจากเอกสาร
นักวิจัย : กมลชัย โชคชัยชุติสกุล
คำค้น : DOCUMENT , SPEECH , RECOGNITION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538001277
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในยุคของข้อมูลข่าวสารเช่นปัจจุบัน สื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์นับว่าเป็นสื่อที่มีความสำคัญมากของคนปกติ แต่สำหรับคนตาบอด ซึ่งไม่สามารถอ่านหนังสือได้ ทำให้ขาดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์อ่านออกเสียงภาษา ไทยจากเอกสารเพื่อให้คนตาบอดสามารถอ่านสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง โดยการใช้เครื่องกวาดตรวจด้วยแสง (SCANNER) อ่านภาพเอกสารเข้าไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบจะทำการวิเคราะห์ภาพเอกสารนั้นว่าประกอบด้วยตัวอักษรอะไรบ้าง แล้วทำการอ่านออกเสียงออกมาเป็นคำตามข้อความในเอกสารนั้น จากผลการทดสอบพบว่า ระบบสามารถอ่านออกเสียงจากแฟ้มข้อความได้ถูกต้องเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ คุณภาพของเสียงที่ได้ก็มีความคมชัด เนื่องจากเป็นเสียงที่บันทึกจากเสียงคนจริง ๆ ส่วนการอ่านออกเสียงจากภาพเอกสาร ความถูกต้องในการอ่านออกเสียงจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของภาพเอกสารที่นำมาอ่าน ว่ามีสัญญาณรบกวนมากน้อยเพียงใด ซึ่งจากการทดสอบอ่านจากภาพเอกสารที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ พบว่ามีความถูกต้องประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์ โดยในการวิ เคราะห์ภาพเอกสารขนาดหนึ่งหน้ากระดาษพิมพ์ A4 ใช้เวลาประมาณ 1 นาที 24 วินาที และใช้เวลาอ่านประมาณ 7 นาที 12 วินาที

บรรณานุกรม :
กมลชัย โชคชัยชุติสกุล . (2538). ระบบคอมพิวเตอร์อ่านออกเสียงภาษาไทยจากเอกสาร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กมลชัย โชคชัยชุติสกุล . 2538. "ระบบคอมพิวเตอร์อ่านออกเสียงภาษาไทยจากเอกสาร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กมลชัย โชคชัยชุติสกุล . "ระบบคอมพิวเตอร์อ่านออกเสียงภาษาไทยจากเอกสาร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
กมลชัย โชคชัยชุติสกุล . ระบบคอมพิวเตอร์อ่านออกเสียงภาษาไทยจากเอกสาร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.