ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์งานควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ ISO-9002 : กรณีศึกษาโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์งานควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ ISO-9002 : กรณีศึกษาโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
นักวิจัย : จักรกฤษณ์ เทพพรพิทักษ์
คำค้น : DOCUMENT CONTROL , IS0-9002
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538001119
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์นี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการทำระบบคุณภาพ ISO-9002 ในโรงงานจนกระทั่งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO-9002 และยังศึกษาถึงปัญหาการควบคุมเอกสารตามมาตรฐาน ISO-9002 ตลอดจนหาวิธีการแก้ไขปัญหาการควบคุมเอกสารนั้น ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ ได้ทำการวิเคราะห์ปัญหาในเรื่องแบบฟอร์มการทำงานที่ใช้ในโรงงานซึ่งไม่เป็นไปตามระบบการควบคุมเอกสารตามมาตรฐานISO-9002 เนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 1. ขาดมาตรฐานการทำงานในเรื่องแบบฟอร์มการทำงานที่ใช้ในโรงงาน 2. ระบบการขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขมาตรฐานการทำงานไม่ดี 3. ผู้ใช้มาตรฐานการทำงานไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับมาตร ฐานการทำงานที่ตนใช้งานอยู่ จากปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวถึงนี้ ได้ดำเนินการแก้ไขดังต่อไปนี้ 1. จัดทำมาตรฐานการทำงานในเรื่องแบบฟอร์มการทำงานที่ใช้ในโรงงาน เป็นเอกสาร 2. ปรับปรุงระบบการขออนุมัติ เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขมาตรฐานการทำงานใหม่ 3. จัดทำมาตรฐานการทำงานเพื่อให้พนักงานได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของแต่ละคน 4. จัดทำมาตรฐานการทำงานในการตรวจสอบแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้จริงใน โรงงาน จากผลการแก้ไขดังกล่าวทำให้ปัญหาในเรื่องการควบคุมเอกสารตามมาตร ฐาน ISO-9002 ของโรงงานหมดไปโดยดูได้จากข้อมูลการตรวจสอบโรงงานจาก BSI ในปี พ.ศ. 2537 พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในเรื่องการควบคุมเอกสารทั้งหมด 7 ข้อ แต่หลังจากทำการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ทางBSI ไม่พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในเรื่องการควบคุมเอกสารอีกเลยในการตรวจสอบโรงงานในอีก 3 ครั้งต่อมา

บรรณานุกรม :
จักรกฤษณ์ เทพพรพิทักษ์ . (2538). การวิเคราะห์งานควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ ISO-9002 : กรณีศึกษาโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จักรกฤษณ์ เทพพรพิทักษ์ . 2538. "การวิเคราะห์งานควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ ISO-9002 : กรณีศึกษาโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จักรกฤษณ์ เทพพรพิทักษ์ . "การวิเคราะห์งานควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ ISO-9002 : กรณีศึกษาโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
จักรกฤษณ์ เทพพรพิทักษ์ . การวิเคราะห์งานควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ ISO-9002 : กรณีศึกษาโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.