ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พื้นฐานแห่งเหตุผลอันควรของสูตินรีแพทย์และผู้พิพากษาศาลอาญาที่มีต่อการทำแท้ง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พื้นฐานแห่งเหตุผลอันควรของสูตินรีแพทย์และผู้พิพากษาศาลอาญาที่มีต่อการทำแท้ง
นักวิจัย : ดรุณี ภู่ขาว
คำค้น : REASONABLE GROUNDS FOR ABORTION , OBSTETRICIAN GYNECOLOGISTS , CRIMINAL JUDGES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000955
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาความคิดเห็นของพื้นฐานแห่งเหตุผลอันควรของสูตินรีแพทย์และผู้พิพากษาศาลอาญาที่มีต่อการทำแท้ง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณาแบบสำรวจเพื่อค้นหาข้อมูลเบื้องต้น โดยแบ่งประชากรเป็น 2 กลุ่ม โดยการสุ่มตัวอย่างอาศัยหลักความน่าจะเป็นแบบสุ่มไม่เฉพาะเจาะจงจัดอยู่ในชนิดแบบการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้หลักไม่ใส่คืนที่ได้กลุ่มตัวอย่างสูตินรีแพทย์ 175 คน ผู้พิพากษาศาลอาญา 40 คน ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วนส่วนที่ 1เป็นข้อมูลส่วนตัว ส่วนที 2 ความคิดเห็นที่มีต่อเหตุผลอันควรให้ทำแท้ง ผู้วิจัยนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS/PC โดยกำหนดความมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 เปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นกับอาชีพของประชากรโดยใช้ค่าไคสแควร์และเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของสูตินรีแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานที่ต่างกัน ทดสอบโดยใช้ค่าไคสแควร์ จากการศึกษาพบว่า สูตินรีแพทย์และผู้พิพากษาศาลอาญามีความเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ในพื้นฐานแห่งเหตุผลอันควรให้ทำแท้ง โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพของหญิงและความพิการของทารกที่จะเกิดมาสูตินรีแพทย์ และผู้พิพากษาไม่เห็นด้วยกับข้อบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ สังคม กับการร้องขอให้ทำแท้ง สูตินรีแพทย์ปฏิบัติงานในสถานที่ต่างกันมีความคิดเห็นไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05

บรรณานุกรม :
ดรุณี ภู่ขาว . (2538). พื้นฐานแห่งเหตุผลอันควรของสูตินรีแพทย์และผู้พิพากษาศาลอาญาที่มีต่อการทำแท้ง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดรุณี ภู่ขาว . 2538. "พื้นฐานแห่งเหตุผลอันควรของสูตินรีแพทย์และผู้พิพากษาศาลอาญาที่มีต่อการทำแท้ง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดรุณี ภู่ขาว . "พื้นฐานแห่งเหตุผลอันควรของสูตินรีแพทย์และผู้พิพากษาศาลอาญาที่มีต่อการทำแท้ง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ดรุณี ภู่ขาว . พื้นฐานแห่งเหตุผลอันควรของสูตินรีแพทย์และผู้พิพากษาศาลอาญาที่มีต่อการทำแท้ง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.