ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประกันคุณภาพในงานบริบาลผู้ใช้ยา ที่โรงพยาบาลราชวิถี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประกันคุณภาพในงานบริบาลผู้ใช้ยา ที่โรงพยาบาลราชวิถี
นักวิจัย : กฤติกา กสิโรจน์
คำค้น : QUALITY ASSURANCE , PHARMACEUTICAL CARE , SERVICE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000836
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การประกันคุณภาพงานบริบาลผู้ใช้ยามีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการปฏิบัติ กิจกรรมและเพื่อรักษาคุณภาพให้ได้ตามมาตราฐานขั้นต่ำเป็นอย่างน้อย วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ คือ เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและพารามิเตอร์ใน การติดตามประเมินคุณภาพ ได้แก่ เกณฑ์ชี้วัด ซึ่งหลังจากผ่านการทดสอบความ เหมาะสมในการปฏิบัติเป็นระยะเวลา 1 เดือน จึงนำไปปฏิบัติงานตามปกติ และทำการประเมินคุณภาพที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์ชี้วัดที่กำหนดทั้งในเชิงบวกหรือเชิงลบ การวิจัยนี้ดำเนินการที่โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2539 มาตรฐานการปฏิบัติงานและเกณฑ์ชี้วัดพัฒนาจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องและทันสมัยที่สุดร่วมกับการปรับให้เข้ากับงานประจำ มาตรฐานการปฏิบัติงานได้ครอบคลุม 9 กิจกรรม ได้แก่ 1. การสร้างความ สัมพันธ์กับผู้ป่วย 2. การสร้างฐานข้อมูลผู้ป่วย 3. การประเมินปัญหาเกี่ยวกับยา 4. การวางแผนการบริบาลผู้ใช้ยา 5. การติดตามแผนการบริบาลผู้ใช้ยา 6. การเข้าร่วมทีมการรักษา 7. การให้คำปรึกษาด้านยาแก่ทีมการรักษา 8. การให้คำนแะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยขณะอยู่ในโรงพยาบาล 9. การให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน การประมินคุณภาพงานแบ่งการเก็บข้อมูลเป็น 2 ครั้งในแต่ละครั้งใช้เวลา 1 เดือน และมีตัวอย่างผู้ป่วยครั้งละ 40 ราย ก่อนการประเมินคุณภาพ ครั้งที่ 2 จะมีการแก้ไขปัญหาที่พบในการประเมินคุณภาพครั้งที่ 1 ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์ชี้วัดที่กำหนดมี 3 ข้อจาก 9 ข้อ ได้แก่ เกณฑ์ชี้วัดข้อ 5, 7, 9, เหมือนกันทั้งสองครั้ง อย่างไรก็ตามในการเก็บข้อมูลครั้ง ที่ 2 พบว่าผู้ป่วยมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น ส่วนกิจกรรมที่ไม่ผ่านเกณฑ์ชี้วัดทั้ง 6 ข้อ อาจเป็นเพราะมีบุคลากรไม่เพียงพอ เภสัชกร 2 คนที่ศึกษามีงานประจำเต็มเวลา คืองานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมทั้งงานดูแลนักศึกษาเภสัชศาสตร์ อย่างไรก็ตามไม่พบว่ามีปัญหาในเรื่องความเต็มใจในการทำงานของเภสัชกรรวมทั้ง ไม่พบปัญหาในเรื่องความเต็มใจในการทำงานของเภสัชกรรมรวมทั้งไม่พบปัญหาในการทำงานร่วมกันระหว่างเภสัชกรกับบุคลากรในทีมการรักษาซึ่งได้แก่แพทย์ พยาบาล ผลการวิจัยซึ่งศึกษาในโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานเภสัชกรรมในประเทศไทยยังไม่เข้ามาตรฐานการปฏิบัติงานขั้นต่ำ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยการฝึก อบรมเภสัชกรให้มากขึ้นหรือกำหนดคำอธิบายตำแหน่งงานของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานดู แลผู้ป่วยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
กฤติกา กสิโรจน์ . (2538). การประกันคุณภาพในงานบริบาลผู้ใช้ยา ที่โรงพยาบาลราชวิถี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กฤติกา กสิโรจน์ . 2538. "การประกันคุณภาพในงานบริบาลผู้ใช้ยา ที่โรงพยาบาลราชวิถี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กฤติกา กสิโรจน์ . "การประกันคุณภาพในงานบริบาลผู้ใช้ยา ที่โรงพยาบาลราชวิถี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
กฤติกา กสิโรจน์ . การประกันคุณภาพในงานบริบาลผู้ใช้ยา ที่โรงพยาบาลราชวิถี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.